Sökning: "chefers kommunikation"

Visar resultat 11 - 15 av 126 uppsatser innehållade orden chefers kommunikation.

 1. 11. När det finns två att välja på : Sjuksköterskors upplevelser av att ha två chefer med delat ledarskap - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Pettersson; Emelie Rosander; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; delat ledarskap; ledarskap inom vården; två chefer; sjuksköterskor; medarbetarperspektiv; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Det blir allt mer vanligt med delat ledarskap inom vården. Det finns en del forskning om chefers upplevelser av delat ledarskap, men inte så mycket från medarbetarnas perspektiv. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ha två chefer med delat ledarskap. LÄS MER

 2. 12. Effektivisering av interna processer : En tillämpning av offensiv kvalitetsutveckling på Astrid Lindgrens Värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jessica Huldin; [2020]
  Nyckelord :5S; efficiency; internal warehouse process; lean; total quality management; waste.; 5S; effektivitet; intern lagerprocess; lean; offensiv kvalitetsutveckling; slöseri.;

  Sammanfattning : Studien har genomförts på Astrid Lindgrens Värld som är en nöjespark som vill göra sagor till verklighet och är ett turistmål för människor världen över. Organisationen består av cirka 60 helårsanställda och cirka 500 anställda under sommarsäsong. LÄS MER

 3. 13. Chefers möten med medarbetare i äldreomsorgen : En observationsstudie om chefers förhållningssätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Berntsson; Carina Carlson; [2020]
  Nyckelord :care for the elderly; unit manager; attitude; employees; leadership; observation; äldreomsorg; enhetschef; förhållningssätt; medarbetare; ledarskap; observation;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen står inför en rad nya utmaningar, en ökande andel äldre befolkning som har stora vård- och omsorgsbehov samtidigt som resurserna till verksamheterna minskar. Detta innebär att verksamheterna behöver organiseras och ledas för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö för medarbetarna med chefer som leder med delaktighet och tillit som grund. LÄS MER

 4. 14. "Alla ska kunna gå till arbetet utan att få en klump i magen!" : En kvalitativ studie om chefers föreställningar om personals arbetsmiljö inom äldre- och funktionshinderomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Björk-Hanson; Sandra Hallstedt; [2020]
  Nyckelord :Social work; work environment; stress; fatigue syndrome; manager’s; elderly care and disability care; Socialt arbete; arbetsmiljö; stress; utmattningssyndrom; chefer; äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utvecklar kunskapen om chefernas föreställningar om personals arbetsmiljö inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Eftersom en dålig arbetsmiljön kan leda till arbetsrelaterad ohälsa är problemområdet relevant för det sociala arbetet. LÄS MER

 5. 15. IKT-verktyg slår inte det fysiska mötet : En jämförande fallstudie om chefers kommunikation på distans och på plats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michelle Lorinius; Linnea Östberg; [2020]
  Nyckelord :distance leadership; traditional leadership; digital leadership; ICT; communication; managers communication; Media richness theory; distansledarskap; traditionellt ledarskap; digitalt ledarskap; IKT; kommunikation; chefers kommunikation; Media richness theory;

  Sammanfattning : Verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT-verktyg) får en viktigare roll inom organisationer, både då medarbetare befinner sig på samma arbetsplats såväl på distans. Att arbeta på distans innebär nya förutsättningar för chefer och kommunikation, något som upplevs vara komplicerat (DeRosa et al. LÄS MER