Sökning: "chefers påverkan på lärande."

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden chefers påverkan på lärande..

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på medarbetaresutveckling ur ett chefsperspektiv : Faktorer som möjliggör och förhindrar informellt lärande i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Green; Oskar Edström; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; workplace learning; digitization; digitized work; managers influence on workplace learning; Informellt lärande; digitalt arbetsliv; digitalisering; arbetsplatslärande; chefers påverkan på lärande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine managers' perceived influence on informal learningwithin their work team in a digitalized work environment. The study uses a qualitative methodwith the empirical material gathered using interviews. The data was, after the interviews, interpreted using a hermeneutic orientation. LÄS MER

 2. 2. Att (kris)hantera en pandemi : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av krishanteringsarbete i realtid vid en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Andreas Berglund; Oskar Gardeström; [2020]
  Nyckelord :krishantering; krisberedskap; ledarskap i kris; kriskommunikation; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Den rådande coronakrisen har skapat oerhörda konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. Ett medialt fokus i frågan har setts belysa främst privata organisationer och något utelämnat den organisatoriska påverkan krisen fått inom statliga myndigheter. LÄS MER

 3. 3. Vem påverkar vad jag ska kompetensutveckla? : En kvalitativ studie om chefers upplevelser kring den egna kompetensutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emily Wäring; Jennifer Nieminen; [2018]
  Nyckelord :competence development; Human Resource Development HRD ; impact factors; manager; chef; Human Resource Development HRD ; kompetensutveckling; påverkansfaktorer;

  Sammanfattning : Kompetensutveckling är en viktig del i dagens föränderliga samhälle. Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser kring vem och vad som styr samt driver den egna kompetensutvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarsamtal som verktyg för att främja lärande : En kvalitativ studie om medarbetarsamtalets påverkan på lärandet i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Ulenius; Anna Gruvberger; [2013]
  Nyckelord :medarbetarsamtal; lärande organisationer; lärande; motivationsfaktorer; maktpositioner;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Uppsatsens syfte är att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av huruvida medarbetarsamtalet påverkar lärandet i organisationer. Med hjälp av våra frågeställningar som berör lärande, motivationsfaktorer och maktpositioner i medarbetarsamtalet, ämnar vi ta reda på huruvida dessa har en inverkan på lärande i organisationerna. LÄS MER

 5. 5. Delaktighetens och värdegrundens betydelse för en statlig organisations utvecklingsarbete : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Sjöberg; [2011]
  Nyckelord :change management; improvement; development; organization; participation; values; leadership; socio-cultural learning; dialogue; narrative; förändringsarbete; förbättringsarbete; utveckling; organisation; delaktighet; värdegrund; ledarskap; sociokulturellt lärande; dialog; berättelse;

  Sammanfattning : Samhället förändras kontinuerligt. För att människor ska må bra i ett föränderligt arbetsliv behöver de uppleva att de har möjlighet att vara delaktiga kring det som berör dem. Ett hälsofrämjande arbetsliv är inte bara gynnsamt för individen, det bidrar även till hållbar tillväxt i samhället. LÄS MER