Sökning: "chefsförsörjning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet chefsförsörjning.

 1. 1. Från medarbetare till chef : Erfarenheter av ett utbildningsprogram för blivande chefer i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christina Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Chefsförsörjning; internutbildning; internrekrytering; karriär; ledarskapsutveckling; sjukvård; vård;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes på uppdrag av HR-staben vid Region Västerbotten med bakgrund av att Sveriges regioner under de kommande åren står inför utmaningar då stora pensionsavgångar och ett ökat behov av vård också innebär ett ökat behov av nya chefer i verksamheterna. Många regioner upplever att de har få sökande till sina chefstjänster vilket gör chefsförsörjning till en viktig fråga för framtidens vård. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska förutsättningar för ledarskapet – finns de?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Zerian Kader; [2018-03-26]
  Nyckelord :Organisatoriska förutsättningar; chefsförsörjning; ledarskap; människobehandlande verksamheter.; Organizational conditions; manager supply; ledarship; human service organisations.;

  Sammanfattning : The primary purpose of this study was to describe what ideas there are for exercising of aleader’s leadership in human service organizations in the city of Gothenburg. The aim wasalso to clarify the factors that play a part in management of future leaders in the exercising ofleadership. LÄS MER

 3. 3. Att axla en chefsposition : Om viljan att bli chef

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lovisa Johansson; Sanna Karlsson; Sandra Nykvist; [2016]
  Nyckelord :Absence of managers; manager ship; motivation; trainee program; skills development; Chefsbrist; chefskap; drivkrafter; traineeprogram; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Genom att svara på våra tre frågeställningar vill vi skapa en större förståelse för vad som driver medarbetare att vilja axla en chefsposition. Genom denna förståelse vill vi också kunna bidra till vetskapen om hur arbetsgivare på ett bättre och genomtänkt sätt kan möta dessa drivkrafter för att fånga upp kompetenta kandidater till vakanta chefspositioner och på ett hållbart och långsiktigt sätt säkerställa sin chefsförsörjning. LÄS MER

 4. 4. VARFÖR SLUTAR CHEFER? - Organisatoriska orsaker till att chefer inom vården slutar för att återgå till sin grundprofession

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Amanda Wallerstedt; [2015-12-01]
  Nyckelord :avgångsorsak; Chefios; första linjens chef; grundprofession; organisatoriska förutsättningar; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka varför första linjens chefer slutar och går tillbaka till sin grundprofession och vad organisationen kunde gjort annorlunda för att de skulle stannat kvar som chefer.Organisatoriska förutsättningar styr i stor utsträckning chefens arbete och det påverkar hälsan och arbetsmiljön, arbetsrelaterade faktorer påverkar chefers rörlighet. LÄS MER

 5. 5. DELAT LEDARSKAP - Ett komplement till det singulära ledarskapet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Tagaeus; [2015-11-16]
  Nyckelord :delat ledarskap; förändrade utmaningar i arbetslivet; chefsförsörjning; ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur delat ledarskap kan underlätta chefers arbetssituation, ur de singulära chefernas perspektiv.Frågeställningar- Hur upplever verksamma chefer sina förutsättningar idag, vad gäller arbetsbörda och behov av förändring?- Vad har verksamma singulära chefer för uppfattning om vilken roll ett delat ledarskap kan ha i organisationers framtid?Teori: Studien har en fenomenologisk ansats vilket syftar till att lyfta individers erfarenheter och tankar utifrån dennes perspektiv. LÄS MER