Sökning: "chefsroll"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet chefsroll.

 1. 1. CHEFSROLLENS KOMPLEXITET INOM DET SOCIALA ARBETET En kvalitativ studie om chefer inom HVBverksamheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emmie Roos; Felix Johansson; [2018-12-14]
  Nyckelord :Ledarskap; chefskap; chefsroll; chef; makt; inspiration; manipulation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur chefer inom HVB-verksamheten ser på sin chefsroll. Vi undersökte hur de definierar begreppen ledarskap och chefskap samt den makt en chefsroll innebär. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser om chefsroller- Om förväntningar, agerande och yttringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elin Fossum; Hanna Lindhe; [2018]
  Nyckelord :Chefsroll; Chefskap; Ledare; Identitet; Ledarskap; Erfarenhet; Chief role; Leadership; Leader; Identity; Leadership; Experience;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har genomförts där vi arbetat utefter baklängesmetoden. Semistrukturerade intervjuer har använts som metod för insamling av empiri. Totalt har tio intervjuer genomförts med olika chefer inom olika organisationer. LÄS MER

 3. 3. Glöm inte bort att stötta chefen! : En kvalitativ studie av chefers upplevelser av socialt stöd i samband med en uppsägningsprocess

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Berglund; [2017]
  Nyckelord :Socialt stöd; uppsägningsprocess; chefsroll;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att en uppsägningsprocess inte bara påverkar medarbetaren som blir uppsagd utan även chefen som måste leverera uppsägningsbeskedet. Trots detta uppmärksammas sällan chefernas upplevelser av en uppsägning. LÄS MER

 4. 4. "Ingen dag är den andra lik" : En kvalitativ studie om hur det är att vara ung chef

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Nilsson; Lina Olsson; [2017]
  Nyckelord :Unga chefer; ledarskap; ledarskapsstilar; generationer; generationsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur det är att vara ung chef samt att förstå vad det är som lockar eller skrämmer med rollen. Intresset för att bli chef är svalt hos de unga i Sverige samtidigt som det närmar sig en tid av stor pensionsavgång bland cheferna runt om i landet. LÄS MER

 5. 5. Rå men hjärtlig : Kvinnors upplevelser av att vara chef i en mansdominerad miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maria Leander; Lena Eriksson; [2017]
  Nyckelord :kvinnliga chefer; mansdominerad miljö; ledarskap; arbetsplatskultur;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts inom en mansdominerad industri och syftet har varit att undersöka vilka utmaningar kvinnliga chefer upplever i sin chefsroll och som kan härledas till att de är kvinnor i en mansdominerad miljö. Undersökningsmetoden var kvalitativ och utfördes genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER