Sökning: "chefsroll"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet chefsroll.

 1. 1. Hur upplever och hanterar vårdenhetschefer relationen mellan ledarskap och sjuksköterskeroll?

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Lundmark; Sara Widin Dahlström; [2019-02-01]
  Nyckelord :Nursing management; role; first line nurse manager; role conflict; leadership;

  Sammanfattning : Aim: To illustrate how First Line Nurse Managers (FLNM) experience and handle the relationship between being a FLNM and being a Registered Nurse. Background: Being a FLNM and a Registered Nurse could represent a particular challenge, when the nurse's caring perspective is integrated into the management role. LÄS MER

 2. 2. CHEFSROLLENS KOMPLEXITET INOM DET SOCIALA ARBETET En kvalitativ studie om chefer inom HVBverksamheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emmie Roos; Felix Johansson; [2018-12-14]
  Nyckelord :Ledarskap; chefskap; chefsroll; chef; makt; inspiration; manipulation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur chefer inom HVB-verksamheten ser på sin chefsroll. Vi undersökte hur de definierar begreppen ledarskap och chefskap samt den makt en chefsroll innebär. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser om chefsroller- Om förväntningar, agerande och yttringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elin Fossum; Hanna Lindhe; [2018]
  Nyckelord :Chefsroll; Chefskap; Ledare; Identitet; Ledarskap; Erfarenhet; Chief role; Leadership; Leader; Identity; Leadership; Experience;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har genomförts där vi arbetat utefter baklängesmetoden. Semistrukturerade intervjuer har använts som metod för insamling av empiri. Totalt har tio intervjuer genomförts med olika chefer inom olika organisationer. LÄS MER

 4. 4. Chefen som coach : En kvalitativ studie om problematiken med att coacha som chef

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :management; managerial coaching; coaching leadership; leadership style; coaching; human resource development; hr; chefskap; coachande ledarskap; pedagogiskt ledarskap; coachning; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge chefer bättre förutsättningar att coacha personal genom att undersöka vilka svårigheter och utmaningar de kan möta i ett coachande (pedagogiskt) ledarskap. Extra fokus riktas mot faktorer som påverkar förutsättningarna för just chefer att coacha i sin chefsroll, som dubbla arbetsroller och personalens mottaglighet. LÄS MER

 5. 5. Ledarintelligens utifrån chefs och ledarrollen

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Marika Ronthy; [2017]
  Nyckelord :LQ - Questionnaire; management role; leadership role; spiritual intelligence; emotional intelligence; rational intelligence and a human leadership; ML ; : LQ-test; chefsroll; ledarroll; själslig intelligens; emotionell intelligens; rationell intelligens och medmänskligt ledarskap ML ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att validera ett instrument (LQ-test) som avser att mäta ledarintelligens baserat på teorin om ledarintelligens utifrån chefs- och ledarrollen. Ledarintelligens, skapat av Ronthy (Ronthy 2006; 2013) är ett holistiskt perspektiv på ledarskap och omfattar färdigheter från tre intelligenser; rationell, emotionell och själslig intelligens med större betoning på ledarrollen med färdigheter tillhörande emotionell och själslig intelligens även kallat medmänskligt ledarskap (ML). LÄS MER