Sökning: "chefsroll"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet chefsroll.

 1. 1. Hur fattas besluten? : - En kvalitativ studie i hur strategiska beslut fattas i självstyrande organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Caroline Westerberg; [2022]
  Nyckelord :Självstyrande organisationer; beslutsprocesser; strategiska beslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny form av organisationsstruktur, som ofta benämns som självstyrande organisationer, har växt fram de senaste decennierna, framför allt inom branscher som kräver att företagen snabbt anpassar sig till nya miljöer och förutsättningar. Det tydligaste kännetecknet är att makten att fatta mer övergripande beslut är delegerad och att anställda har befogenhet att fatta beslut som inte bara ligger inom deras roll utan större beslut som påverkar andra eller hela organisationen. LÄS MER

 2. 2. Grattis! Du ska bli chef En kvalitativ intervjustudie kring chefers uppfattning om sin första chefsroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jonna Kure Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Fenomenografi; första chefsrollen; ledarskap; onboardingprocess; chefskap; ny chef; ny ledare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att vara ny chef kan upplevas som både en otäckt och förväntansfull tid. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplat till nytt chefskap. Studien har en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen består utav fyra semistruktuerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Att vara chef i ideella organisationer : En kvalitativ studie om ledarskap, makt, värderingar och politisk styrning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Marie Antman; [2021]
  Nyckelord :Ideella organisationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Den här studien har titeln: Att vara chef i ideella organisationer. Det är en kvalitativ studie som rör ledares uppgifter i organisationer som präglas av värderingar, makt och politiskstyrning. Studien är gjord av mig, Marie Antman, som examenarbete på Högskolan Väst inom ramen för kursen Magisterprogram i ledarskap vårterminen 2021. LÄS MER

 4. 4. "Det är en livsstil att vara ledare" : Kvinnliga chefers upplevelser av balansen mellan chefskap och hemmaliv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Josefine Artan; Julia Gjedsted; [2021]
  Nyckelord :work-life balance; women; gender studies; public sector; managerial position; workalike; private life; demands; qualitative research; work-life balance; kvinnor; genus; offentlig sektor; chefsroll; arbetsliv; hemmaliv; krav; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Having a managerial position and being a woman at the same time can amount to certain problems. Women often have the main responsibility in the houshold whilst also maintaining a great extent of responsibility in the worklife. LÄS MER

 5. 5. Chefens roll i medarbetarsamtal : En kvalitativ studie om hur medarbetarsamtal som fenomen upplevs av chefer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Brandt; Linn Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Organization; Performance appraisal; Manager; First line manager; Organisation; Medarbetarsamtal; Chef; Första linjens chef;

  Sammanfattning : The manager is a leading figure in the success of the private sector, an individual who has many tasks and areas of responsibility, one of which is performance appraisals (PA). This study uses the following definition of PAs coined by Fletcher (2001, p. LÄS MER