Sökning: "chefsstruktur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet chefsstruktur.

  1. 1. Förändrad chefsstruktur. En fallstudie om Sjukhusets organisationsförändring

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Caroline Trysberg; Ebba Kånge; [2023-07-04]
    Nyckelord :Organisationsförändring; chefsstruktur; delat ledarskap;

    Sammanfattning : Organisationsförändringar har visat sig vara viktigt att genomföra för att företag ska överleva och vara konkurrenskraftiga. Alla förändringar som genomförs görs i förhoppningen att organisationens processer ska bli ännu bättre och ännu mer effektiva än de var tidigare, men alla organisationsförändringar lyckas inte alla gånger. LÄS MER