Sökning: "child and adolescent psychiatry"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden child and adolescent psychiatry.

 1. 1. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Svårigheterna att upptäcka ADHD hos flickor : En kvalitativ studie om professionellas syn på arbetet med att upptäcka ADHD hos flickor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alva Andersdotter; Saga Stjerneklev; [2022]
  Nyckelord :ADHD in girls; gender; organisation; institutional logics; cooperation; ADHD hos flickor; genus; organisation; institutionella logiker; samverkan;

  Sammanfattning : Studien hade till syfte att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur professionella såg på ADHD-symtom hos flickor, samt hur de ansåg att arbetet med att upptäcka ADHD hos flickor i en tidigare ålder kunde underlättas, både genom samarbete och enskilt arbete. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem olika professioner; en kurator från Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), en socialsekreterare, en skolkurator, en lärare samt en fritidspedagog. LÄS MER

 3. 3. Samverkan eller oenighet? : En kvalitativ studie om samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Elin Söderström; Susanna Seiler; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; social service; child and adolescent psychiatry; preventive factors; promoting factors; Samverkan; socialtjänst; barn- och ungdomspsykiatri; förhindrande faktorer; främjande faktorer;

  Sammanfattning : I dagens Sverige drabbas allt fler barn och unga av psykisk ohälsa, i rapporter framkommer dystra framtidsutsikter om att antalet barn och unga kommer att öka. Då det kommer till barn och unga med komplexa behov, ställer det i sin tur högre krav på samverkan mellan kommun och region. LÄS MER

 4. 4. “Är vi bara försiktiga så löser det sig nog” En kvalitativ undersökning utifrån KASAM av BUP-kuratorers upplevelser av arbetstillvaro och möjligheter till välbefinnande inom barn- och ungdomspsykiatrin under Covid-19-pandemin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Vincent Krichau; Adam Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Sense of coherence; KASAM; covid-19; health workplace; clinical social work; child and adolescent psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis focuses on seven clinical social workers in child and adolescent psychiatry and their experiences of dealing with swift changes, unclear context and hazards associated with working during the COVID-19 Pandemic. The purpose was to examine how they reason out about their well-being and how they have handled the new context during this period. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar vid övergångsvård : Från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linn Wickerhoff; Sara Santesson; [2022]
  Nyckelord :Nurses experiences; Qualitative content analysis; Semi-structured interviews; Transition; Young adults; Kvalitativ innehållsanalys; Semistrukturerade intervjuer; Sjuksköterskors erfarenheter; Unga vuxna; Övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor inom Barn och- ungdomspsykiatrisk och Vuxenpsykiatrisk vård arbetar med övergångsvård. Tidigare forskning visar att vården vid övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin ofta blir svår och att patienterna kan känna sig oförberedda. LÄS MER