Sökning: "child and adolescent psychiatry"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden child and adolescent psychiatry.

 1. 1. Ökad förskrivning av läkemedel - en effekt av långa vårdköer? En undersökning av sambandet mellan tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin och förskrivning av antidepressiva läkemedel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linnéa Pettersson; Madeleine Sjöquist; [2020-07-03]
  Nyckelord :Antidepressants; child and adolescent psychiatry; mental illness; public health problems; waiting time;

  Sammanfattning : In recent years, access to child and adolescent psychiatry has declined. At the same time, there has also been a rapid increase in prescription of antidepressants, particularly to children and young adults. LÄS MER

 2. 2. Det räcker inte att bara bo : En kvalitativ studie om barn på skyddat boende och insatserna de erbjuds

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maya Danielsson; Louise Wiker; [2020]
  Nyckelord :Children exposed to domestic violence; Sheltered housing; Domestic violence shelter; Services; Child and adolescent psychiatry; Social services; Barn som bevittnat våld; Skyddat boende; Insatser; BUP; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att uppleva våld mellan föräldrar är en av de värsta formerna av våld ett barn kan utsättas för, och det kan medföra trauman och hälsoproblem ända in i vuxenlivet. När kvinnan tar sig ur relationen och får en placering på skyddat boende får barnen ofta följa med. LÄS MER

 3. 3. Kampen mot klockan! Hur väntetiderna påverkar barn och unga inom psykiatrin: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Isabelle Andersson; Malin Damberg Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child and Adolescent Mental Health Services; Early Intervention; Literature Review; Long Wait Times.; Barn och ungdomspsykiatrin; Litteraturöversikt; Lång väntelista; Tidig intervention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga, medan väntetiderna på många enheter blir längre och längre. Psykisk ohälsa kan påverka barn och ungas välbefinnande samt hela barnets familj. Grundläggande omvårdnadsbehov kan bli lidande. Det satsas stora pengar inom området, men förändringarna har hittills uteblivit. LÄS MER

 4. 4. Att synas men inte finnas : En kvalitativ intervjustudie om psykologers upplevelser av trauma & ADHD

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Madsen; Jonas Tetzlaff; [2020]
  Nyckelord :Trauma; PTSD; ADHD; symtom overlap; qualitative method; thematic analysis; Trauma; PTSD; ADHD; symtomöverlapp; kvalitativ metod; tematisk analys;

  Sammanfattning : Författarna till uppsatsen hade i sin kliniska erfarenhet liknande upplevelser kring en bristfällig adressering av trauma i patienters historia samt en känsla av ökande antal ADHD-diagnoser. Tankar och funderingar uppstod kring om det förelåg samband mellan dessa tillstånd och hur trauma används i den kliniska verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Pusselbitar : Samarbetet mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin för att skapa förutsättningar för elever som har diagnosen adhd att lyckas i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Helene Englund; [2020]
  Nyckelord :child and adolescent psychiatry; cooperation and collaboration; student health team; students with ADHD-diagnosis; Adhd hos elever i grundskolan; barn- och ungdomspsykiatrin; elevhälsan; samverkan och samarbete;

  Sammanfattning : Att lyckas i skolan är den viktigaste faktorn för att också lyckas i livet och är än mer viktig för elever som har diagnosen adhd, eftersom de har större risk att hamna i en negativ livsspiral. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och specialpedagogen kan vara en viktig del i att hjälpa till med att skapa en integrerad och bra lärmiljö för elever med diagnosen adhd. LÄS MER