Sökning: "child and youth habilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden child and youth habilitation.

 1. 1. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. "Med förvissningen att kunna berika andra" : specialpedagogens uppdrag och förutsättning för samverkan inom en Barn- och ungdomshabilitering

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kari Anne Lindström Aslaksen; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; habilitation Child and youth habilitation center ; mission; special education; special educator; Habilitering Barn- och ungdomshabilitering ; samverkan; specialpedagog; specialpedagogik; uppdrag;

  Sammanfattning : Specialpedagoguppdraget tolkas och beskrivs olika inom olika verksamheter. Detta kan leda till att specialpedagoguppdraget kan upplevas otydligt vilket i sin tur kan vara ett hinder för specialpedagogen att både beskriva och lyfta fram sin specialistroll. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju de här barnen som behöver mest”- : en kvalitativ intervjustudie om synen på råd, stöd och behandlingsuppdraget för normalbegåvade ungdomar med autismspektrumtillstånd hos socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; division of responsibility; organization; collaboration; new institutional organization theory; Autismspektrumtillstånd; ansvarsfördelning; organisering; samverkan; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : The study aims to describe how practitioners view their assignment regarding guidance, support and treatment for normally gifted adolescents between 13-17 years with autism spectrum disorder and comorbidity. Practitioners' experience in Social service, Child and youth psychiatry and Habilitation, division of responsibility, and the needs of the target group were studied through six semi-structured interviews which were analyzed thematically and based on new institutional theory. LÄS MER

 4. 4. ADL-bedömning och intygsskrivning för assistansersättning inom barn- och ungdomshabiliteringen – en enkätstudie utifrån arbetsterapeutens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi; Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Amanda Trense; Pia Kryg; [2018]
  Nyckelord :ADL-intyg; Barn och Ungdomar; Arbetsterapi; Socialförsäkringssystem;

  Sammanfattning : Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att beviljas statlig assistansersättning.Arbetsterapeuten är en del av processen vid ansökan av rätten till assistansersättning, och utför ADL-bedömningar till grund för ADL-intyg. LÄS MER

 5. 5. Vi måste orka för vem ska annars göra det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sheila Kronquist; [2016]
  Nyckelord :Föräldrarskap; Autism; funktionsnedsättning; kristeori; copingstrategier; stigma; vardagsliv; utanförskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur föräldrar hanterar och upplever sin vardag då de har barn med diagnosen autism, samt vilket stöd och hjälp barnet och föräldrarna fått. I denna studie har fem intervjuer gjorts med föräldrar som målgrupp. LÄS MER