Sökning: "child and youth psychiatry"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden child and youth psychiatry.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av övervakade urinprov på ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sofia Miland; Katrine Thelander; [2019]
  Nyckelord :routines; drug screening; experience; nursing; child and youth psychiatry; adaption; patient needs; intuition; dignity; integrity.;  Rutiner; övervakat urinprov; erfarenhet; omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri; anpassning; patientbehov; intuition; värdighet; integritet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård testas för droganvändning genom övervakat urinprov av en sjuksköterska antingen slumpmässigt eller i samband med introduktion av behandling med läkemedel eller utredning. Det finns sparsam vetenskaplig kunskap kring detta ämne från ett sjuksköterskeperspektiv och inte alls från barnens perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars upplevelse av anknytningsbaserad familjeterapi.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Suzanne Ölund; Anna Järvbring; [2016]
  Nyckelord :kommunikation; ungdomar; anknytningsbaserad familjeterapi; communication; Attachment based family therapy; adolescents; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats intervjuat ungdomar som genomgått anknytningsbaserad familjeterapi om deras upplevelse av terapin efter avslutad behandling. Uppsatsen syftar till att diskutera och skapa en fördjupad förståelse för ungdomarnas upplevelse av behandlingen. Uppsatsen utgår ifrån en fenomenologisk, hermeneutisk metodik. LÄS MER

 3. 3. Diagnosen som finns men inte syns -En kvalitativ studie om hur professionella förhåller sig och arbetar med underdiagnosen ADD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Åkerlund; Molly Moberg; [2016]
  Nyckelord :ADHD; ADD; Attention Deficit Disorder; social constructivism; gender; Child and Youth Psychiatry; BUP; Barn och ungdomspsykiatrin; Sverige; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how professionals in the Child and Youth Psychiatry work and relate to the diagnosis of ADD. ADD is included in the diagnosis of ADHD according to the diagnostic manual DSM 5 and is described as ADHD predominantly inattentive form. Research shows that ADD is less observed in relation to ADHD. LÄS MER

 4. 4. Barnets röst på nätverksmöten. Hur framförs den?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN); Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

  Författare :Lisbet Karlstrand; Katharina Sonesson; [2016]
  Nyckelord :network meeting; the voice of the child; the child´s participation; system theory; ecological system theory; nätverksmöte; barnets röst; barnets delaktighet; systemteori; utvecklingsekologisk teori;

  Sammanfattning : Föreliggande kvalitativa studie visade professionellas beskrivning av hur barnets röst framförs vid nätverksmöten. Studien beskrev även vad som påverkar och vem som bedömer barnets deltagande på ett nätverksmöte. Tio terapeuter vid barn- och ungdomspsykiatrin i sydöstra Sverige intervjuades med hjälp av en semistrukturerad frågeguide. LÄS MER

 5. 5. Vi måste orka för vem ska annars göra det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sheila Kronquist; [2016]
  Nyckelord :Föräldrarskap; Autism; funktionsnedsättning; kristeori; copingstrategier; stigma; vardagsliv; utanförskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur föräldrar hanterar och upplever sin vardag då de har barn med diagnosen autism, samt vilket stöd och hjälp barnet och föräldrarna fått. I denna studie har fem intervjuer gjorts med föräldrar som målgrupp. LÄS MER