Sökning: "child rights"

Visar resultat 1 - 5 av 1060 uppsatser innehållade orden child rights.

 1. 1. The Convention on the Rights of the Child in practice: Social workers’ experience and acting space when implementing the Convention within the City of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emelie Ekbrand; [2023-01-26]
  Nyckelord :Convention on the Rights of the Child; implementation; social workers; children’s rights; acting space;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to examine how social workers, who work in short-term and long term residential housing activities within the City of Gothenburg and meet children in their work with adults, experience the implementation of the Convention on the Rights of the Child in practice, and their perceived circumstances related to opportunities and obstacles regarding the implementation of CRC. As such, the research question that guided the aim are: How do social worker experience that CRC works in practice? What are the social workers own experience regarding interacting and caring communicating with the children they meet? How do social workers as street-level bureaucrats experience their own acting space when working with CRC in practice? The thesis gives new insight into how children´s rights are met at different levels within the City of Gothenburg, as most previous research has focussed on social secretaires experience of the implementation of the convention, looking at social workers experience can help to get an insight into how the convention are established at different levels. LÄS MER

 2. 2. Föräldrarna får sista ordet : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever att föräldrars rättigheter begränsar barns rättigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Nilsson; Angelica Andersson; [2023]
  Nyckelord :childrens rights; consent; discretion; parents rights; participation; street-level bureaucrats  ; barns rättigheter; delaktighet; föräldrars rättigheter; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; samtycke;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av att arbeta inom den sociala barnavården vilken förutsätter föräldrars frivillighet för att barn ska få sina rättigheter gällande stöd, skydd och delaktighet tillgodosedda. Studien har i synnerhet fokuserats kring att undersöka huruvida socialsekreterare upplever att föräldrars lagstadgade rätt till frivillighet begränsar barns lagstadgade rätt till delaktighet och skydd. LÄS MER

 3. 3. Skyddsgrunder för ensamkommande barn : - en rättsvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Aleyna Yildiz Cirik; Hanin Tawfik; [2023]
  Nyckelord :unaccompanied children; the best interests of the child; the Convention on the Rights of the Child; protection criteria; refugee status; children’s rights; asylum seekers; asylum process for children; parental code; Aliens act; ECHR; human rights; age assessment; residence permit; Migration Board; Social Welfare Board; migration law. ; ensamkommande barn; barnets bästa; Barnkonventionen; skyddsgrunder; flyktingstatus; barns rättigheter; asylsökande; asylprocess för barn; föräldrabalken; utlänningslagen; EKMR; mänskliga rättigheter; åldersbedömning; uppehållstillstånd; Migrationsverket; Socialnämnden; migrationsrätt.;

  Sammanfattning : With the increase in unaccompanied children in 2015, it has become common to discuss the legal status of unaccompanied children. By the Swedish law persons under the age of 18 are considered to be minors and therefore have no ability to make decisions in personal matters with legally binding effects. LÄS MER

 4. 4. Maktspelet innanför rättens dörrar - En kvalitativ studie om avgörandet om barnets bästa i samband med ett tvångsomhändertagande enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Michaela Rosenqvist; Louise Falkensten; [2023]
  Nyckelord :Best interest of the child; Power; Discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how the different parties in court judgments motivate the “best interest of the child” and how the power relations between the parties appear in conjunction with the LVU process. The method chosen for this study was qualitative discourse analysis of six different LVU cases from the administrative court and the administrative court of appeal in Sweden between 2018 and 2022. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa i beslutsprocesser : En kritisk diskursanalys av hur barnets bästa konstrueras i förvaltningsrättens domar i LVU-mål.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hamberg Hamberg; Emma Larsson; [2023]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; LVU; the best interest of the child; participation; social constructivism; Kritisk diskursanalys; LVU; barnets bästa; delaktighet; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The study aims to, based on a critical discourse analysis, study the judgments in administrative courts in LVU cases in order to identify the occurrence of the concept of the best interests of the child and the significance it is given. The UN Convention on the Rights of the Child stipulates that childrens’s rights are safeguarded, that children must have the opportunity to participate in decisions that affect them and that in all measures concerning children, the child´s best interests must come first. LÄS MER