Sökning: "childhood cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden childhood cancer.

 1. 1. Investigation of drug-induced cell cycle responses in high-risk neuroblastoma

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Maryam Sahi; [2020]
  Nyckelord :Neuroblastoma; chemotherapy resistance; cell cycle arrest; cisplatin; doxorubicin; ATM; Chk1; Wee1; Neuroblastom; kemoterapiresistans; cellcykelarrest; cisplatin; doxorubicin; ATM; Chk1; Wee1;

  Sammanfattning : The childhood cancer neuroblastoma mostly affects children under the age of 2 and comprises 6% of all childhood cancers. Neuroblastoma has very diverse phenotypes caused by both inter- and intra-tumour heterogeneities. The phenotypes are classified as being either low- or high-risk. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom - En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Evelina Karlsson; Petra Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Childhood cancer; Lifeworld; Palliative care; Parents experiences; Nurses role; Barncancer; Föräldrars erfarenheter; Livsvärld; Palliativ vård; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn blir sjukt i obotlig cancersjukdom tar föräldrarna på sig en vårdarroll. De har rätt till information för att kunna ta beslut och ges möjlighet till att vara delaktiga i barnets vård. Syfte: Att belysa föräldrars erfarenheter av sitt barns sista tid i obotlig cancersjukdom. LÄS MER

 3. 3. Risker med joniserande strålning med fokus på barn samt unga vuxna vid datortomografiundersökningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mahsa Ebrahimi; Nooriya Mohammadi; [2020]
  Nyckelord :Children; Computer tomography; Ionizing radiation; Radiation dose; Radiation injuries; Risks; Barn; Datortomografi; Joniserande strålning; Risker; Stråldos; Strålningsskador;

  Sammanfattning : Antalet datortomografiundersökningar (DT) ökar i Sverige och hela världen. En nackdel med denna undersökning är höga stråldoser som kan orsaka stokastiska skador (cancer) på patienter. Mest strålkänsliga patienter är barn. LÄS MER

 4. 4. Prebiotikan oligofruktos som behandling av övervikt och fetma hos barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johan Lundberg; Mirjam Génetay; [2019-06-25]
  Nyckelord :Prebiotika; prebiotikasupplement; inulin; oligofruktos; viktnedgång; barn; ungdomar; fetma; övervikt.; Prebiotics; prebiotic supplements; inulin; oligofructose; weight loss; children; adolescents; obesity; obesity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en folksjukdom som påverkar både livskvalité och livslängd negativt. Det korrelerar starkt med andra kroniska folksjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Sjukdomsbilden är komplex och behandlingsmetoderna idag har varierande effekt med höga återfallsfrekvenser. LÄS MER

 5. 5. The gut microbiota and its relationship with obese children

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Isabella Aryee; [2019]
  Nyckelord :childhood obesity; gut microbiota; methanogens; Methanobacteriales;

  Sammanfattning : Background: It’s decelerated that childhood obesity is a global epidemic since 21st century. General obesity has doubled since 1980 and comes with a distinct increase of mobility and mortality. LÄS MER