Sökning: "children´s audiometry"

Hittade 1 uppsats innehållade orden children´s audiometry.

  1. 1. Utvärdering av svenska HINT-listor på normalhörande barn i åldrarna 6-11 år

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Heléne Hjertman; [2011-10-04]
    Nyckelord :HINT-C; barnaudiometri; talaudiometri; tallistor; speach material; children´s audiometry;

    Sammanfattning : En svensk version av HINT (Hearing In Noise Test) har tidigare tagits fram för att fastställaförmågan att höra i tal i brus. Målet med den här studien var att se om testet kunde användastill barn och validera det. LÄS MER