Sökning: "children’s program"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden children’s program.

 1. 1. The Kayamandi Children’s Possibilities and Conditions for Digital Learning : An Ethnographic Minor Field Study Investigating the Digital Learning and Edtech Opportunities for the Primary School Children Living in a South African Township

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Vitus; [2022]
  Nyckelord :Digital learning; digitalisation; digital literacy; edtech; technology adoption; social stratification; Digitalt lärande; digitalisering; digital kompetens; edtech; teknikantagande; social stratifiering;

  Sammanfattning : The educational system is going through a rapid shift towards digital learning, a phenomenon happening all over the world. This thesis examines the possibilities and conditions for digital learning amongst primary school children living in the township Kayamandi in Stellenbosch, South Africa. LÄS MER

 2. 2. Effekt av bröstmjölk och glukoslösning som lindring vid procedurrelaterad smärta hos barn 1-24 månader : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lundvall; Annie Lundvall; [2022]
  Nyckelord :Infant; Analgesia; Non-pharmacological; Literature review; Nursing science; Spädbarn; Smärtlindring; Icke-farmakologisk; Litteraturstudie; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund. Barns smärta kan orsaka oro och ångest, vilket även kan öka föräldrars stressnivå och förtroende för hälso- och sjukvård. Inom slutenvård visar forskning att mindre än en tredjedel barn fått adekvat smärtlindring. LÄS MER

 3. 3. Barn som anhöriga. En implementeringsstudie av vuxenhabiliteringens stöd till barn som anhöriga ur ett barnombud/kurators perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annika Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Implementation; Fixsen Core Implementation Components; support children as next of kin; patients with disabilities; healthcare worker; healthcare counselor.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how healthcare counselors in their role as child representatives at adult habilitation clinics in Sweden experience the implementation of support for children as next of kin. Healthcare law in Sweden states that children as next of kin are entitled to information, advice and support by healthcare professionals when living together with an adult relative that has; a mental disorder or a mental disability, a serious physical illness or injury, are addicted to alcohol or other addictive substances or if the adult unexpectedly dies (SFS 2017:30, 5:7). LÄS MER

 4. 4. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Nyckelord :Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. LÄS MER

 5. 5. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER