Sökning: "children’s rights"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden children’s rights.

 1. 1. Barns delaktighet i barnavårdsutredningar inom socialtjänsten : En kvalitativ studie om hur barns delaktighet tillämpas i praktiken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Samar El-Manzalawy; Lama Yahya; [2023]
  Nyckelord :Child welfare investigation; children s participation; child protection; social service; social work and the Convention on the Rights of the Child; Barnskyddsutredning; barns delaktighet; barnsskydd; socialt arbete; socialtjänsten och barnkonventionen;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate the empowering and limiting factors that social workers are subjected to when they are to involve children in child welfare investigations. The empirical collection for the bachelor thesis is based on qualitative data collected by interviewing five social workers working mainly within the children- and family units and a sample of 17 scientific articles. LÄS MER

 2. 2. Barnen i våldets skugga : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter med barn på skyddat boende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alexsandra Hiller; Evelina Larsen; [2023]
  Nyckelord :Children in women s shelters; children s rights; professionals; safe houses for women; violence; Barn på skyddat boende; barnets rättigheter; kvinnojour; professionella; våld.;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate how professionals in women’s shelters work to maintain the child's needs and rights. The study also concerns how children exposed to violence are affected by previous experiences of violence in their home environment and how their relationships are affected by staying at the shelter. LÄS MER

 3. 3. Föräldrarna får sista ordet : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever att föräldrars rättigheter begränsar barns rättigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Nilsson; Angelica Andersson; [2023]
  Nyckelord :childrens rights; consent; discretion; parents rights; participation; street-level bureaucrats  ; barns rättigheter; delaktighet; föräldrars rättigheter; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; samtycke;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av att arbeta inom den sociala barnavården vilken förutsätter föräldrars frivillighet för att barn ska få sina rättigheter gällande stöd, skydd och delaktighet tillgodosedda. Studien har i synnerhet fokuserats kring att undersöka huruvida socialsekreterare upplever att föräldrars lagstadgade rätt till frivillighet begränsar barns lagstadgade rätt till delaktighet och skydd. LÄS MER

 4. 4. Barn som ljuger får ingen ersättning : Ett barnrättsligt perspektiv på frihetsberövandelagens jämkningsregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Celeste Sjölin; [2023]
  Nyckelord :frihetsberövandeersättning; barnkonventionen; frihetsberövande; unga lagöverträdare; falska erkännanden; skadeståndsrätt; medverkan till egen skada; barns ansvar; jämkning;

  Sammanfattning : This essay explores the rules of adjustment of compensation for wrongful imprisonment as applied to juveniles aged 15–18 from a child law perspective.  The Law of Compensation for Wrongful Deprivation of Liberty[1] excludes claims where the complainant has contributed to causing the deprivation, for instance through false confessions or other suspicious behavior. LÄS MER

 5. 5. Skyddsgrunder för ensamkommande barn : - en rättsvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Aleyna Yildiz Cirik; Hanin Tawfik; [2023]
  Nyckelord :unaccompanied children; the best interests of the child; the Convention on the Rights of the Child; protection criteria; refugee status; children’s rights; asylum seekers; asylum process for children; parental code; Aliens act; ECHR; human rights; age assessment; residence permit; Migration Board; Social Welfare Board; migration law. ; ensamkommande barn; barnets bästa; Barnkonventionen; skyddsgrunder; flyktingstatus; barns rättigheter; asylsökande; asylprocess för barn; föräldrabalken; utlänningslagen; EKMR; mänskliga rättigheter; åldersbedömning; uppehållstillstånd; Migrationsverket; Socialnämnden; migrationsrätt.;

  Sammanfattning : With the increase in unaccompanied children in 2015, it has become common to discuss the legal status of unaccompanied children. By the Swedish law persons under the age of 18 are considered to be minors and therefore have no ability to make decisions in personal matters with legally binding effects. LÄS MER