Sökning: "children’s standpoint"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden children’s standpoint.

 1. 1. Asylsökande barns rättigheter och barnkonventionen - En jämförande studie av rättighetsdiskursen i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Johansson; [2017-03-15]
  Nyckelord :CRC; asylum seeking children; children s rights; Denmark; Sweden; discourse; governance; barnkonventionen; asylsökande barn; barns rättigheter; Danmark; Sverige; diskurs; styrning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the rights of asylum seeking children in Denmark andSweden, whether children rights actors in respective country consider these rights as beingfollowed and whether these rights can be seen as comparable to the rights stated in the UnitedNations Convention on the Rights of the Child (CRC). The overarching question is whichtensions between the CRC and the national legislation regarding asylum seeking children might exist and how the discourse regarding these rights vary between Denmark and Sweden. LÄS MER

 2. 2. Children in the planning process - across scale policy translation of a children's standpoint

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Lisa Lödén; [2016]
  Nyckelord :children’s rights; children’s standpoint; urban planning; policy translation; structured power; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2017, the Right of the Child UN convention will be legislated by Swedish authority; meaning that children’s rights will be statuary and a primary consideration at all civil levels. However, the universal definition of children’s rights opens for interesting questions regarding how a children’s standpoint is explained and expressed in different settings. LÄS MER

 3. 3. Utsatta barns behov : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Åsa von Knorring; Åsa Löfgren; [2012]
  Nyckelord :vulnerable children; the needs of children; the ecological system theory; preschool; utsatta barn; barns behov; utvecklingsekologi; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka uppfattningar av utsatta barns behov i förskolan hos förskollärare. Studien utgick från följande tre frågeställningar; Vilka uppfattningar förekommer hos förskollärare av utsatta barns behov i förskolan? Hur uppfattar förskollärare sina möjligheter att skapa gynnsammare förutsättningar för de utsatta barnen i förskolan? Vad är förskollärares uppfattningar av hur utsatta barn i förskolan upptäcks? Den här fenomenografiska studien genomfördes med hjälp av sex kvalitativa intervjuer med förskollärare från fyra olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Samverkan eller motverkan? En studie om myndighetssamverkans konsekvenser för rättssäkerheten och barnperspektivet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Aronsson; [2008]
  Nyckelord :rättssäkerhet; myndighetssamverkan; ansvarsfördelning; Socialstyrelsen; Länsstyrelsen; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children that are taken care of for institutional care by the social services are unprivileged as a group. When society takes over the parenting role, it forces local governments and other accountable authorities to guarantee these children satisfactory support and good care according to each child's needs. LÄS MER

 5. 5. Boulognerskogen : förslag till program för en stadslekpark

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marianne Magnusson; [2007]
  Nyckelord :Boulognerskogen; program; stadslekpark; lekplats;

  Sammanfattning : Boulognerskogen is a park in the central of Skövde that have had a health resort, paths for strolling, outdoor-bath, outdoor-sport areas and events. During the 1970:th there was a lack of interest for the park and very few visited it. LÄS MER