Sökning: "children s influence"

Visar resultat 1 - 5 av 636 uppsatser innehållade orden children s influence.

 1. 1. Flickor med långvarig smärtas upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ida Björkbom; Sofia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Girls; Chronic pain; Physiotherapy; Limitations; Physiotherapist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta hos barn och ungdomar är vanligt förekommande och flickor är mer drabbade än pojkar. Smärtan påverkar den drabbade i stor utsträckning vilket ofta visar sig i det sociala livet, vid dagliga aktiviteter och under skolgången. LÄS MER

 2. 2. Tidsresan- Ett möte mellan kulturarv och dialog

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Zahra Asayesh; [2020]
  Nyckelord :Kulturarv ; Social gemenskap ; Hållbar utveckling; Pedagogiskt perspektiv ; Gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från en undersökning om begreppen kulturarvet och social gemenskap utifrån ett hållbart och pedagogiskt perspektiv. Studien kommer att behandla olika aspekter som kan förstärka kulturvärdet och öka den sociala dialogen på kulturhistoriska lekplatsen Mary Anderssons park. LÄS MER

 3. 3. "Att ge en röst till barnen" : Förskollärares beskrivningar av barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Josefine Andersson; Amanda Tällberg; [2020]
  Nyckelord :Documentation; influence; participation; preschool; preschool teacher; pedagogical documentation.; Delaktighet; dokumentation; förskola; förskollärare; inflytande; pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver arbetet med barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation. Studien har utgått från den sociokulturella teorin och för att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 4. 4. ”Finns inte barnens intressen kommer man ingenvart” - En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i förskolans tematiska arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tove Gustafsson; Nathalie Ehk; [2020]
  Nyckelord :relationships skills; social relations; guidance; leadership; children s perspective; scaffolding; relationskompetens; vägledning; ledarskap; barnperspektiv; sociala relationer;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som undersöker hur barnens intressen, tankar och idéer ingår i det tematiska arbetet i svenska förskolor. Syftet med denna studie är att förstå hur förskollärare arbetar för att möjliggöra barns inflytande och deltagande i det tematiska arbetet i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Rörelseaktiviteter i förskolan utifrån förskollärares syn En Kvalitativ studie om förskollärares syn och kunskap om barnens rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niyan Tahir; Teifa Qassab; [2020]
  Nyckelord :Movement activities; preschool teacher; preschool;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to map preschool teachers' views and knowledge about children's movement activities in preschool and to apply it to the paper's aim from the perspective of preschool teachers. The questions that form the basis of the study is based on pre-school movement activities and how the pre-school teacher's activities are applied. LÄS MER