Sökning: "christina emilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden christina emilsson.

 1. 1. Modelljämförelse för prediktioner av nettomigration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Christina Anzén Ekman; Emilsson Sara; [2019]
  Nyckelord :Nettomigration Gravitationsmodell AR 1 ; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Migration är ett högaktuellt ämne i såväl samhällsdebatten som i den akademiska världen. Svårigheten att göra säkra prediktioner ökar osäkerheten i samhällsinstitutioners beslutsunderlag och påverkar därmed allt från politiska beslut till investeringar. LÄS MER

 2. 2. Förskolans framtida rum : En studie baserad på lärares resonemang kring miljön och dess betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Christina Emilsson; Elisabeth Johansson; [2009]
  Nyckelord :förskola; miljö; barn; lärande;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Miljön på förskolan ska vara trygg för barnen samtidigt som den ska ge utrymme för utmaningar och locka till lärande. Barns lärande påverkas av den miljö de befinner sig i eftersom rummet utger signaler om vad som förväntas av barnen och vad som förväntas ske i rummet. LÄS MER