Sökning: "christina wallström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden christina wallström.

  1. 1. Bloggen ett strategiskt verktyg? : En studie av tre offentliga ledares kommunikation via webben

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Christina Grefveberg; [2006]
    Nyckelord :Blog - a strategic tool?;

    Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på att fånga upp en relativt ny och växande företeelse inom elektronisk kommunikation, bloggen. Med min undersökning vill jag belysa bloggens möjligheter som ett kommunikationsmedel för ledare inom offentlig verksamhet samt öka förståelsen för vad en blogg är. LÄS MER