Sökning: "chromatin- adaptor system"

Hittade 1 uppsats innehållade orden chromatin- adaptor system.

  1. 1. Histonmodifieringar och alternativ splicing

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

    Författare :Jenny Berggren; [2011]
    Nyckelord :Alternative splicing; Histone modifications; exon; intron; pre-mRNA splicing; splicing regulation; chromatin- adaptor system; integrated model; Alternativ splicing; Histonmodifieringar; exon; intron; pre-mRNA splicing; splicing regulering; kromatin- adaptor system; integrerad modell;

    Sammanfattning : Alternativ splicing av pre-mRNA ger upphov till proteindiversitet. Histonmodifieringar kopplas till den alternativa splicingens reglering genom adaptorsystem som overfor den epigenetiska informationen direkt till splicingfaktorerna. LÄS MER