Sökning: "ciliater"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ciliater.

  1. 1. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

    Författare :Rebecca Winberg; [2019]
    Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

    Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER