Sökning: "circle time"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden circle time.

 1. 1. Att läsa är som att fara till månen : Hur skolbibliotekarier och lärare samverkar för att möta elever med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anders Elofsson; [2019]
  Nyckelord :läsfrämjande; skolbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to enlighten the comprehension of the school librarian’s perspective of his/ her function, mainly when it deals with assisting work with pupils who have reading disabilities and in which ways the school librarian should encourage the pupils. The thesis is based on two research questions. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning for Software Bug Categorization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Arman Vatandoust Arman Vatandoust; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The pursuit of flawless software is often an exhausting task for software developers. Code defects can range from soft issues to hard issues that lead to unforgiving consequences. LÄS MER

 3. 3. "Jag tycker inte att det skulle funka om man inte hade samling" : En intervjustudie om förskollärares syften med samlingsstunder i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Lindqvist; Camilla Helte; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; samling; syften; sociokulturellt perspektiv; Säljö;

  Sammanfattning : Studiens mål är att belysa hur förskollärare beskriver sina syften med samlingsstunder i förskolan. För att skapa en helhetssyn på förskollärares syften, undersöker vi hur de definierar fenomenet samling, deras intentioner med samlingar samt vilken roll samlingen har i deras verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Dags för samling! En studie om samlingens form och genomförande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samling; Circle-time; Preschool; Förskola; ANT; Performance; Aktör; Nätverk; Roll; Mask; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur samlingen iscensätts och skapas av de som deltar i den. Syftet är att utforska hur olika aktörer skapar samlingen utifrån hur dessa tar plats i samlingen. LÄS MER

 5. 5. "Dom tindrar med ögonen" : Förskollärare och barnskötares diskussion om undervisning i samlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marie-louise Farnestam; Lisa Josefsson; [2019]
  Nyckelord :teaching; circle time; preschool teacher; child minder; Undervisning; samling; förskollärare; barnskötare; pedagogisk atmosfär;

  Sammanfattning : Till sommaren 2019 börjar den nya Läroplanen för förskolan att gälla. I den skrivs begreppet undervisning fram. Det saknas idag en tydlig definition av begreppet vilket gör att förskollärare känner en osäkerhet kring undervisning. LÄS MER