Sökning: "cirkelmodellen genrepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden cirkelmodellen genrepedagogik.

 1. 1. Lära att läsa – och läsa för att lära : Hur svensklärares undervisning av lässtrategier synliggörs och beskrivs i syfte att främja läsförståelse av naturorienterad sakprosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Nilsson; Emelie Hermansson; [2023]
  Nyckelord :lässtrategier; läsförståelsestrategier; reciprocal teaching; svenskdidaktik; sakprosa; ämneslitteracitet; ämnesövergripande arbetssätt; ämnesintegrerat arbetssätt; naturorienterande läromedelstexter; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Vi har i denna studie haft som syfte att undersöka och förklara om och i så fall hur mellanstadielärare, med behörighet i svenska och naturorienterande ämnen, undervisar om sakprosatexter inom ämnet svenska som förberedelse för läsning i naturorienterande ämnena. Baserat på vår yrkeserfarenhet är bakgrunden till denna studie att elever verkar sakna lässtrategier för att tillägna sig de begreppstäta och abstrakta texterna i dessa ämnen. LÄS MER

 2. 2. Genrepedagogik - ett sätt att utveckla skrivandet : En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv på språkintroduktionsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Gina Mahmood; [2023]
  Nyckelord :genrepedagogik; flerspråkighet; språkintroduktion; cirkelmodellen; stöttning; explicit undervisning;

  Sammanfattning : Med detta arbete undersöker jag hur verksamma lärare som undervisar i ämnet svenska som andraspråk på språkintroduktionsprogrammet upplever genrepedagogiken som undervisningsmetod i syfte att utveckla flerspråkiga elevers skrivande. Med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod och semistrukturerade intervjuer berättar sex lärare på olika skolor i Mellansverige, hur de upplever arbetet med genrepedagogik som undervisningsmetod, vilka fördelar och utmaningar uppkommer i arbetet med genrepedagogiken och hur de stöttar flerspråkiga elever utifrån explicit undervisning. LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogiken som metod för språkinlärning i modersmålsundervisning: nya utmaningar i en modern svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rawan Farouk Omar Albayati; Intsar Falah; [2023]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; scaffolding; den systematiskt funktionella grammatiken;

  Sammanfattning : Vi är två lärarstudenter med inriktning modersmål som läser den sista terminen på VALutbildningen. I vårt examensarbete kände vi båda att vi ville skriva om ett viktigt ämne som ger oss kunskaper i vår yrkesroll som modersmålslärare. LÄS MER

 4. 4. Genrepedagogiken och cirkelmodellen i SFI-undervisning : Ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ämnesdidaktik

  Författare :Diego Regodón Jiménez; [2022]
  Nyckelord :Genrepedagogik; cirkelmodellen; transspråkande; interaktion; stöttning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur och med vilka syften genrepedagogik, och i synnerhet cirkelmodellen, används av lärare vid undervisning av lågutbildade SFI-elever. För att få svar på frågeställningarna används en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer till ett antal lärare som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Hur använder sig lärare av genrepedagogik i skrivundervisningen? : En kvalitativ studie kring lärares arbete med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ricky Kaljanac; Amar Zeqiri; [2022]
  Nyckelord :Teaching-learning circle; explicit teaching; genre-based pedagogy; middle school; writing lesson; scaffolding; teaching-learning zones; Cirkelmodellen; explicit undervisning; genrepedagogik; grundskola; skrivundervisning; stöttning; undervisningen och lärandets fyra utvecklingszoner;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka sex lärares enskilda beskrivningar och upplevelser av genrepedagogiken. Inledningsvis presenteras kravet som undervisningen och samhället ställer på elevers skrivförmåga. Därefter ges en förklaring till hur genrepedagogiken kan möta dessa krav. LÄS MER