Sökning: "cirkelmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet cirkelmodellen.

 1. 1. Genrepedagogik som språkutvecklande arbetssätt : En intervjustudie om gymnasielärares arbete med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Simone Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Genrepedagogik; språkutveckling; cirkelmodellen; sociokulturellt perspektiv på lärande; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genrepedagogikens påverkan på elevers språkutveckling i svenskämnet på gymnasiet. Genrepedagogiken vilar på tre ben: det sociokulturella perspektivet på lärande, den systemisk funktionella grammatiken samt cykeln för undervisning och lärande. LÄS MER

 2. 2. "FRÅGETECKEN VAR DET INTE, FÖR DET VAR INGEN FRÅGA” : En observationsstudie om gestaltande undervisning enligt fyra faser för elevers lärande om interpunktion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Mossberg; Amanda Strömqvist; [2019]
  Nyckelord :Interpunktion; gestaltande; cirkelmodellen; stöttning; socialt samspel;

  Sammanfattning : Resultaten från nationella proven i ämnet svenska under läsåret 2017/2018 visar att 10,1% av eleverna i årskurs 3 som deltagit inte har uppnått kravnivån i delprovet som prövar stavning och interpunktion. I denna studie får eleverna ingå i språkrika miljöer i en social kontext med gestaltande och dramatiserande undervisning om interpunktion. LÄS MER

 3. 3. Pedagogens arbetssätt med nyanlända elevers språkutveckling. : En kvalitativ studie om hur nyanlända elever utvecklas inom det svenska språket.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Suleiman Mariem; [2019]
  Nyckelord :Cirkelmodellen; modersmål; nyanlända elever; scaffolding; språkutveckling; studiehandledning; translanguaging.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka pedagogernas arbetssätt för att utveckla språket hos nyanlända elever i grundskolans tidiga år. Studien undersöker dessutom hur de nyanlända eleverna inkluderas i olika skolpraktiker. Undersökningen har en kvalitativ ansats och är baserad på intervjuer med sex olika pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Stödstrukturer i svenska för högstadieelever med autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Boström; [2019]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; skola; stödstrukturer; svenska; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Boström, Cecilia (2019). Stödstrukturer i svenska för högstadieelever med autism. Spe-ciallärarprogrammet, inriktning Språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolut-veckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. När granskade du ditt läromedel? : En analys av läromedel i svenskundervisningen för årskurs 4–6 – Hur läromedel framställer muntlig kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jennie Knutsson; Hilma Sjöstam; [2019]
  Nyckelord :muntlig kommunikation; läromedel; kooperativt arbetssätt; cirkelmodellen; språkutvecklande arbetssätt; grundskolans tidigare år; språkutvecklande undervisning;

  Sammanfattning : Att kunna kommunicera är makt. Kommunikation och varje enskild individs röst är en del av det demokratiska samhället. Kommunikation mellan människor leder till kunskapsutbyte och anpassas efter samhällets förändringar. LÄS MER