Sökning: "cirkelmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet cirkelmodellen.

 1. 1. Lärares uppfattningar om genrepedagogik för andraspråkselever i svenskämnet : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Bjällö; Cassandra Jönsson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselever; cirkelmodellen; genrepedagogik; mellanstadiet; scaffolding; SFL; sociokulturellt synsätt; svenskämnet; ZPD;

  Sammanfattning : Flertalet av Sveriges skolor är idag mångkulturella, därför ligger det en stor vikt i att eleverna får en undervisning som fokuserar på språk- och kunskapsinlärningen. Studiens undersökningsområde innefattar därmed dels hur lärare arbetar med genrepedagogik som en undervisningsmetod i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6, samt vilka för-och nackdelar lärare uppfattar att det finns med användandet av genrepedagogiken i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6. LÄS MER

 2. 2. Vad är vi utan vårt språk? : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver vikten att elever har tilltro till sin språkliga förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Rostedt; [2021]
  Nyckelord :confidence; language ability; language development methods; cooperative learning; tilltro; språklig förmåga; språkutvecklande arbetssätt; kooperativt lärande;

  Sammanfattning : Att elever har tilltro till sin språkliga förmåga är betydelsefullt både i och utanför skolan. Genom en god språklig förmåga kan eleven ta till sig viktig information och eleven tillgodogöra sig undervisning. Tilltro till språklig förmåga är av betydelse för att bli en aktiv demokratisk medborgare i samhället. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt på introduktionsprogrammet : Ämneslärarnas arbete för språkutvecklande arbetssätt i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Liselott Adelqvist; [2021]
  Nyckelord :Språkintroduktion; språkutvecklande ämnesundervisning; flerspråkighet; interaktion; cirkelmodellen;

  Sammanfattning : På introduktionsprogrammet går elever som är mellan 16-19 år gamla och som inte har bott i Sverige i mer än fyra år. Eleverna strävar efter att få betyg för åk. 9 i svenska som andraspråk, matematik och i engelska och i minst fem ämnen till. LÄS MER

 4. 4. Att kunna trots allt : en kvalitativ intervjustudie om skrivundervisning i svenskämnet för flickor med ADHD

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Anna Mathisen; [2021]
  Nyckelord :flickor med ADHD; skrivundervisning; anpassningar; lärarpraxis; ADHD i skolan; ADHD; cirkelmodellen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how teachers of Swedish work with teaching writing in general and specifically to support girls with ADHD. The data collection took place during the autumn of 2020 through semi structured qualitative interviews conducted over Zoom. LÄS MER

 5. 5. Genrepedagogikens användning och effekter : En systematisk litteraturstudie med fokus på årskurserna F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Persson; Jennie Stenberg; [2021]
  Nyckelord :Genre-based pedagogy; scaffolding; systematic functionall grammar; teaching and learning cycle; the circle model; Cirkelmodellen; cykeln för undervisning och lärande; genrepedagogik; stöttning; systemisk funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att ge en översikt över vad aktuell forskning kommit fram till om undervisning med genrepedagogik i årskurserna F–6. I studien besvaras följande tre frågeställningar: hur arbetar lärare med genrepedagogik, vilka elever undervisas med genrepedagogik och vilka effekter får genrepedagogik i undervisningen? Materialet till studien består av 12 empiriska studier, 4 svenska och 8 internationella. LÄS MER