Sökning: "citizen dialogue"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden citizen dialogue.

 1. 1. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 2. 2. Utökad medborgardialog, hiss eller diss? - Planerares syn på utökad medborgardialog i översiktsplaneringen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sara Dri; [2023]
  Nyckelord :planerare; medborgardialog; governance; kollaborativ och kommunikativ planering; översiktsplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Citizen dialogue is something that within planning is advocate now today. It helps planners to gain valuable information about place and space but it also strengthens democracy. The literature often presents perspectives based on what is important to think of within planning, e. g. LÄS MER

 3. 3. DEMOKRATINS NATURLIGA UTVECKLING : En fallstudie om Karlskoga kommuns e-petitionssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isak Höjer; Filip Zederfeldt; [2023]
  Nyckelord :E-petition; municipality; local government; Sweden; participation; democratic innovations; influence; participatory democracy;

  Sammanfattning : E-petitions, or electronic petitions, are a relatively new form of political engagement that allow individuals to voice their opinions and concerns directly to their government. This case study examines the use of e-petitions in a Swedish municipality, with a focus on the experiences of both petitioners and policy makers. LÄS MER

 4. 4. Legitimitet i översiktlig planprocess : Utifrån ett dialogperspektiv i ett tidigt skede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Denice Björklund; Emilia Wollerstam; [2023]
  Nyckelord :Citizen dialogue; participation; influence; legitimacy; dialogue process; Medborgardialog; delaktighet; inflytande; legitimitet; dialogprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur dialogprocessen är utformad i svenska kommuners översiktliga planprocess utifrån flera dimensioner av delaktighet och inflytande. Medborgardialoger kan användas för att stärka den demokratiska processen och öka effektiviteten genom legitimitet i kommunal planprocess. LÄS MER

 5. 5. Polisiärt förtroendeskapande arbete : Fallstudie på polisens arbete med medborgardialoger

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Adam Nyström; [2023]
  Nyckelord :polisiärt arbete; medborgardialoger; förtroende;

  Sammanfattning : Swedish police implemented 2015 a nationwide model for increasing feelings of safety, preventing crime and building trust with the citizens - Citizen promises. The model combines community policing and problem-oriented policing by involving members of the local community and identifying local problems. LÄS MER