Sökning: "city planning"

Visar resultat 1 - 5 av 2353 uppsatser innehållade orden city planning.

 1. 1. Kiruna - en stad, två processer och den lokala kunskapen däremellan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofia Carlsson; Anna Viklund; [2022]
  Nyckelord :Kiruna’s citytransformation; Production of knowledge; Strategy-making in urban planning; Arctic urbanism; Kirunas stadsomvandling; Kunskapsproduktion; Strategiskapande planeringsprocesser; Arktiskt urbanism;

  Sammanfattning : Kiruna är staden som genomgår en omdanande process, där delar av staden nedmonteras medan en ny stadskärna etableras. Kiruna kommun har haft som ambition att omlokaliseringen och stadsomvandlingen ska understödjas av omfattande medborgardialoger. LÄS MER

 2. 2. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Sammanfattning : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. LÄS MER

 3. 3. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 4. 4. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Lovisa Niwhede; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; Well-being; Health; Social sustainability; Environmental stress; Environmental psychology; Green; Active; Pro-social; Safe;

  Sammanfattning : This thesis examines how the City of Malmö in Sweden approaches issues of well-being and health in the urban environment, through urban planning. More and more people across the world are moving from rural to urban areas. LÄS MER

 5. 5. Assessing the potential impacts of tall buildings on a predominantly low-rise built urban environment : A case study from Västerås, Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Vera Schwab; [2022]
  Nyckelord :Tall buildings; The City Image; 3D modelling; GIS; Shadow Analysis; Visibility Analysis; Västerås;

  Sammanfattning : Tall buildings have been constructed in many cities over the world to accommodate the demographic and economic growth in urban areas. These structures, however, have been widely discussed concerning their potential negative impacts on urban life. LÄS MER