Sökning: "civil crime provocation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden civil crime provocation.

  1. 1. #JÄVLAPEDDO : En kvalitativ innehållsanalys av hur Dumpens och 2forty2 presenterar sig själva och sina syften på hemsida respektive Instagram-konto

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

    Författare :Therese Lindgren; Jimmy Wessman; [2022]
    Nyckelord :Digilantist groups; internet based; civil crime provocation; neutralization theory; social control; Digilantistgruppering; internetbaserade; civil brottsprovokation; neutraliseringsteori; social kontroll;

    Sammanfattning : Dumpen och 2forty2 är grupper som ägnar sig åt att bedriva en digital pedofiljakt och att exponera förövare på sina digitala plattformar. Syftet med denna studie var att undersöka hur Dumpen och 2forty2 på sina hemsidor och Instagram-konton dels presenterar sig själva, dels på vilka grunder man berättigar sitt agerande. LÄS MER