Sökning: "civil-militär relation"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden civil-militär relation.

 1. 1. Marin totalförsvarssamverkan : En fallstudie av Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Forssman; [2021]
  Nyckelord :Totalförsvar; Marin totalförsvarssamverkan; civil-militär samverkan; myndighetssamverkan; civil-militär relation; organisationskultur; Försvarsmakten; Kustbevakningen; Sjöfartsverket;

  Sammanfattning : Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde har lett till förnyat fokus på nationellt försvar med ökade krav på sjöoperativ förmåga i höjd beredskap och krig. Marinteoretisk forskning menar att sjöoperativ förmåga, särskilt i kustnära miljöer, i sin tur kräver en fungerande civil-militär samverkan. LÄS MER

 2. 2. Civil-militära relationer - förutsättningar för samverkan

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Stefan Lagerlöf; [2011]
  Nyckelord :Describe; civil-military cooperation; civil-military relation; examine; central authorities; Beskriva; civil-militär samverkan; civil-militära relationer; undersöka; myndigheter;

  Sammanfattning : Civil-military relations – conditions for cooperationAbstract: Civil-military cooperation is a branch of current interest, both in studies and research. The importance has also increased after the government´s demands in a more developed and efficient coordination of national contribution to international peace support operations. LÄS MER

 3. 3. Homo Politicus vs Homo Civicus : hur utformar olika politiska system beslut om militärt våld och vilka militära effekter får det för den militära operationen?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Carl-Magnus R Svensson; [2009]
  Nyckelord :civil-Military relation; Falklands; Submarine; U137; power concept; decision-making; civil-militär relation; Falklands; ubåtsfrågan; U137 maktrelation; beslutsfattning;

  Sammanfattning : Beslutsfattning om militära våldsmedel varierar med en nations civil-militära mönster. Genom att teoretiskt använda maktbegreppet för att beskriva vilka normativa styrprinciper som formar den civil-militära relationen kan den också beskrivas. Teorin appliceras på Falklandskonflikten och Ubåtsincidenterna i Sverige under tidigt 80-tal. LÄS MER

 4. 4. Civil-militär planering och beredskap i en ny tid : blev Operation Artemis "politisk bingo"?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Peter Hederstedt; [2006]
  Nyckelord :Sweden; EU; Militära operationer; Sverige; Utrikespolitik; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2004-2006; Uppsatser; Internationella aspekter;

  Sammanfattning : Under våren 2003 blir läget i Kongo så allvarligt att FN begär hjälp från EU. Detta resulterar i att EUgenomför en operation helt utan stöd från NATO-resurser, utanför unionens gränser, i ett av världensvärsta konfliktområden. Sverige vid sidan av Frankrike utgör de enda bidraget med stridande trupp. LÄS MER