Sökning: "civila under krig"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden civila under krig.

 1. 1. Civilt försvar – En kartläggning av den kommunala räddningstjänstens syn på uppgifter, krav och behov under höjd beredskap.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Max Johansson; [2019]
  Nyckelord :Civilt försvar; räddningstjänst; höjd beredskap; beredskapsplan; räddningstjänstplan; cyberattacker; aktörsgemensamt språk; Civil protection; civil defense; Reinforced alert; preparedness plan; rescue plan; cyberattack and actors common language.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att ett land ska ha ett fullt fungerande civilt försvar måste alla aktörer utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Syftet med examensarbetet är att få en djupare inblick och förståelse om hur dagens civila försvar ser ut, främst med fokus på den kommunala räddningstjänsten. LÄS MER

 2. 2. Välfärd i fred - överlevnad i krig : Det civila och militära försvaret i Sverige under kalla kriget med fokus på Köpings civilförsvarsanläggning i Arlaberget 

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Fredrik Jansson; [2014]
  Nyckelord :Civilförsvar; Arlaberget; Köping; Kalla kriget;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade i att undersöka en civilförsvarsanläggning lokaliserad i Arlaberget utanför Köping genom en studie på lokal nivå. För att placera den lokala undersökning i ett större sammanhang presenterades först en sammanställning av de nationella försvarssatsningar som ägde rum i Sverige under det kalla kriget i uppsatsen. LÄS MER

 3. 3. Svensk utveckling av livsmedelsförsörjning : Sveriges väg från beredskapslager av livsmedel till beroendet av import

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Filip Båverud; [2014]
  Nyckelord :beredskapslager; det civila försvaret; livsmedelsberedskap; livsmedelsförsörjning; krisberedskap; krishantering;

  Sammanfattning : Det civila försvaret är idag i praktiken nedlagt. Livsmedelsberedskapen syftade till attlandet skulle kunna försörjas med livsmedel under lång tid, trots att gränserna är stängda och att flöden av importvaror störs av pågående kris eller krig. LÄS MER

 4. 4. Fredsjournalistik i krig : en kvantitativ och kvalitativ studie av franska och amerikanska dagstidningars rapportering under konflikterna i Afghanistan och Mali

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandy Kalleny; Matilda Arborelius; [2013]
  Nyckelord :Afghanistan; fredsjournalistik; konflikt; krigsrapportering; Mali;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att komparativt undersöka hur de två största tidningarna i Frankrike och USA rapporterat kring konflikterna i Mali 2013 och Afghanistan 2001.Uppsatsens behandlar vilka likheter och skillnader som går att utläsa i rapporteringen mellan de båda konflikterna, vilka faktorer som påverkar rapporteringarnas vinkel, samt på vilket sätt vinkel rapporteras. LÄS MER

 5. 5. Gasattacken i Ghouta : En undersökning av nyhetsrapporteringen i sex svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Valtersson; Katarina Ekh; [2013]
  Nyckelord :Syrien; Syrienkonflikten; krig; nyhetsjournalistik; gasattack;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur sex svenska tidningar rapporterade om Syrienkonflikten dagarna efter gasattacken i Ghouta den 21 augusti 2013. Den är en fallstudie av en händelse som krävde snabb nyhetsrapportering men där många massmedier saknade reportrar på plats. LÄS MER