Sökning: "civilrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet civilrätt.

 1. 1. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 2. 2. Kostnadsredovisning i entreprenadrätten – Om kostnadsredovisning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; private law; avtalsrätt; entreprenadrätt; construction law; standardavtal; AB 04; redovisning; kostnadsredovisning; allmänna bestämmelser; löpande räkning; självkostnadsprincipen; general conditions of contract; contract; tolkning; avtalstolkning entreprenad; entreprenadavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 utgör sannolikt avtalsinnehåll i de flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige. Enligt villkoren i AB 04 kan priset för en utförd entreprenad bestämmas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. LÄS MER

 3. 3. Condictio indebiti - dess vaghet, dess svaghet - En kritisk analys av utvecklingen av condictio indebiti ur rättssäkerhetssynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Ördén; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; condictio indebiti; avtalsrätt; private law; rättssäkerhet; legal security; tillitsprincipen; misstagsbetalning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Condictio indebiti är ett civilrättsligt institut som utformats genom praxis. När en felaktig betalning görs är huvudregeln att beloppet ska återbetalas. LÄS MER

 4. 4. Skadelidande parts möjlighet att erhålla skadestånd som överstiger ett avtalat vitesbelopp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Frisk; [2019]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; vitesklausuler; jämkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att genom en rättsdogmatisk metod klargöra om, och i så fall under vilka förutsättningar, det är möjligt för en skadelidande avtalspart att erhålla skadestånd som överstiger ett vitesbelopp som ska utgå vid motpartens avtalsbrott. Av HD:s senare praxis framgår att det inte finns någon generell hjälpregel för att avgöra om en vitesklausul är exklusiv eller icke-exklusiv i förhållande till skadestånd enligt allmänna avtalsrättsliga principer. LÄS MER

 5. 5. The gift of giving - En studie av koncernbidrag och lagen mot skatteflykt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Associationsrätt; civilrätt; skatterätt; koncernbidrag; skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish corporate taxation is based on the fact that each individual company is an independently taxable subject. On the other hand, in some circumstances it is possible to take into account several companies' income of economic activities, when these are part of a corporate group. One option available is the group contribution. LÄS MER