Sökning: "civilrättslig konflikt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden civilrättslig konflikt.

 1. 1. Hur långtgående är skyddet för borgenärsintresset när en gäldenär avlider under ett skuldsaneringsbeslut? : Betalningsplanens roll och borgenärers rätt till omprövning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Natalie Celik; [2019]
  Nyckelord :skuldsanering; gäldenär; borgenär; betalningsplan; skuld; omprövning; dödsbo; kronofogdemyndigheten; överskuldsättning; arvingar; dödsbodelägare; fordringsrätt; skuldsaneringsbeslut; överklaga; myndighetsutövning; ärvdabalken; skuldsaneringslagen; betalningsmoral;

  Sammanfattning : Ett beslut om skuldsanering innebär att gäldenären befrias från betalningsansvaret för de fordringar som sätts ned i samband med skuldsaneringsbeslutet. Fordringsförhållandet mellan gäldenären och borgenärerna upphör således inte, utan skuldsaneringsbeslutet medför en civilrättslig förändring avseende betalningsansvaret. LÄS MER

 2. 2. Brottmålsprocesser rörande patentintrång – En studie av utsikterna för en effektivare tillämpning av patentlagens straffsanktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Redin; [2014]
  Nyckelord :intellectual property rights; företagsbot; kriminaliseringsprinciper; kriminalisering; immaterialrättsbrott; 58 § patentlagen; principer för kriminalisering; företagaransvar; förundersökning; 57 § patentlagen; patentlagens straffsanktion; patentlagens straffbestämmelse; patent infringement; patentintrång; PL; patentlagen; intellectual property law; immaterialrätt; patent law; patenträtt; straffrätt; criminal law; patent; särskild åtalsprövning; åtalsprövningsregler; beviskrav; bevisbörda; bevisregler; enskilt anspråk; intrångsersättning; skadestånd; straffprocessrätt; vad bör straffas?; SOU 2013:38; Filip Redin; Redin.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett patent är en immateriell rättighet som medför en ensamrätt för patenthavaren att dra affärsmässig nytta av en viss uppfinning under en begränsad tidsperiod. Den som kränker patenthavarens ensamrätt gör sig skyldig till patentintrång. LÄS MER

 3. 3. Marginaliserade aktörers inverkan på reglering och styrning av Internet : World Summit on the Information Society:s bidrag till nätets diskurs

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Matthew Williams; [2013]
  Nyckelord :digital divide; discourse; governance; ICT; information society; Internet; regulation; WSIS; digital klyfta; diskurs; IKT; informationssamhälle; Internet; reglering; styrning; WSIS;

  Sammanfattning : Sedan nätets begynnelse har regleringen och styrningen av Internet präglats av en västcentrisk och teknomeritokratisk diskurs som i mångt och mycket har exkluderat en stor del av världen från att aktivt delta i informationssamhällets utformning. I denna ordning har den amerikanska staten haft en priviligierad ställning genom dess indirekta kontroll över de s. LÄS MER

 4. 4. Socialnämndens roll och ansvar vid konflikter rörande vårdnad, boende och umgänge -En studie av föräldrabalken och socialtjänstlagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anne-Lie Jönsson; [2005]
  Nyckelord :Familjerätt; Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar hur socialnämndens roll och ansvar för föräldrar och barn som befinner sig i en konflikt om vårdnad, boende eller umgänge tar sig uttryck i vissa utvalda bestämmelser främst i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Även frågan om hur socialnämndens ansvar aktiveras vid en sådan konflikt och vid verkställighetsfrågor behandlas. LÄS MER