Sökning: "civilstatus"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet civilstatus.

 1. 1. Sambandet mellan Generell mental hälsa, Personlighetsegenskaper och Känsla för sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sumaya Al Khafaji; [2021]
  Nyckelord :GHQ-12; Big Five model; Sense of coherence; general mental health;

  Sammanfattning : Flera modeller och skalor har gjorts genom psykologins historia för att bättreförstå och reflektera kring individens hälsa och dennes perception av den.Studiens syfte var att undersöka samband mellan femfaktorsmodellen,KASAM samt generell mental hälsa med bakgrundsvariablerna kön, ålderoch civilstatus. LÄS MER

 2. 2. Utbränd? Finns det skillnader i grad av utbrändhet beroende på kön, föräldraskap eller civilstatus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Madelene Johnn; Sara Persson; [2021]
  Nyckelord :burn out; gender; marital status; parenthood; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att undersöka om det fanns några skillnader avseende utbrändhet beroende på kön, civilstatus eller om en hade hemmavarande barn. Datan samlades in genom en online-enkät som utgick från Copenhagen Burnout Inventory. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar sjuksköterskans vilja att vårda patienter med blodburen smitta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Mauritzon; Marie Jow; [2020]
  Nyckelord :blodburen smitta; HIV AIDS; HBV HCV; sjuksköterska; vårda; faktorer;

  Sammanfattning : I det patientnära arbetet exponeras sjuksköterskor dagligen för kroppsvätskor. Det medför en risk för överföring av blodburna smittor såsom humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), hepatit B och hepatit C (HBV och HCV). LÄS MER

 4. 4. Demografiska variablers och personlighetens betydelse för spel om pengar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christian Pettersson; Niklas Åsberg; [2019]
  Nyckelord :demographic variables; big five model; protective factors; risk factors; gambling; problematic gambling;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur de tre demografiska variablerna kön, ålder och civilstatus samt de fem grundläggande personlighetsdimensionerna extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet  relaterar till spel om pengar samt att börja spela i tidig ålder. Detta gjordes utifrån fem frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Implicita attityder till frivilligt barnfria : En kvantitativ studie om hur olika grupptillhörigheter påverkar individens attityd till frivilligt barnfria

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Linda Kamber Jussila; Gabrielle Fermby; [2017]
  Nyckelord :Sociology; Social psychology; Childfree; Childless; Implicit attitudes; Implicit associations test; Pronatalism; Individualism; Abnormal behavior; Sociologi; Socialpsykologi; Barnfri; Barnlös; Implicita attityder; Implicit associationstest; Pronatalism; Individualism; Avvikande beteende;

  Sammanfattning : Det finns en skillnad mellan att vara barnlös och barnfri, nämligen att inte kunna få och att välja bort barn. Enligt tidigare forskning beskrivs frivilligt barnfria ofta som avvikande och stigmatiseras av samhället. LÄS MER