Sökning: "claims-making"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet claims-making.

 1. 1. “Du ger väl inte hela summan för då kanske hon lägger de pengarna på annat...” – en kvalitativ studie av samhällets syn på mottagaren av ekonomiskt bistånd, utifrån socialsekreterarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Malgeryd; Victor Svensson; [2021-08-25]
  Nyckelord :social constructionism; social workers; attitudes; welfare-recipients; claims-making;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi, genom en socialkonstruktionistisk grundsyn ochutifrån de perspektiv som några socialsekreterare inom verksamhetsområdetförsörjningsstöd har, skall undersöka hur mottagaren av försörjningsstöd konstruerasi samhället. Syftet är dessutom att söka förklara och förstå förutsättningar ochorsaker som vi, med samma grundsyn och utifrån samma socialsekreteraresperspektiv, uppfattar kan ligga till grund för sådana konstruktioner. LÄS MER

 2. 2. "Redan nu jagar hon röda prislappar" - Aftonbladets skildring av ensamstående mammor, en kvalitativ analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katarina Olsson; [2021]
  Nyckelord :Media; single mother; depiction; social constructivism; claims-making; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to create an understanding of how Swedens' largest daily newspaper Aftonbladet depicts single mothers during the years of 1995 and 2011. Another aim was to examine if there were any similarities and/or differences in the depiction during the different years. LÄS MER

 3. 3. Hårdare tag? Moderaternas, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets konstruktioner av ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Siri Davall; Meeri Torell; [2021]
  Nyckelord :young offenders; perspective analysis; claims-making; social constructionism; The social democrats; The moderate party; The left party unga lagöverträdare; perspektivanalys; anspråksformulering; social konstruktivism; Socialdemokraterna; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illustrate how youth crime is constructed by three different political parties in Sweden; Moderaterna, Socialdemokraterna and Vänsterpartiet. The data in this study consists of several official political documents such as interpellations, motions and proposals. LÄS MER

 4. 4. Adoptivfamiljen i policydokument : skiftande ideal över tid

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Olivia Råberg; [2021]
  Nyckelord :Social constructionism; international adoption; adoptive family; adoptive parents; child perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : The adoptive family in policy documents – changing ideals over time The purpose of this study was to examine the construction of the adoptive family. More specific, the aim was to explore, how the adoptive family are constructed in policy documents and what consequences are described for the adoptive family as a special family type. LÄS MER

 5. 5. Argument om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare : En dokumentstudie utifrån förslaget att slopa straffrabatten för unga myndiga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tilda Håhus; [2020]
  Nyckelord :Sveriges kriminalpolitik; unga lagöverträdare; ungdomsbrottslighet; ungdomskriminalitet; åtgärder för unga lagöverträdare; straff för ungdomsbrottslighet; effekter av straff; Criminal politics; young offenders; youth criminals; youth crime; measures for young offenders; youth criminal punishment; effects of punishment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå politiken om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare genom att analysera de argument som förs fram av centrala parter. Jag har genomfört en kvalitativ dokumentstudie med teorin om anspråksformulering som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER