Sökning: "claimsmaking. Långtidsarbetslöshet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden claimsmaking. Långtidsarbetslöshet.

  1. 1. Att konstruera ett socialt problem. En kritisk perspektivanalys av två kommunala arbetsmarknadsprojekt riktade mot långtidsarbetslösa

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Matilda Birging; [2021]
    Nyckelord :Long-term unemployment; social problem; social constructionism; perspective analysis; claimsmaking. Långtidsarbetslöshet; sociala problem; socialkonstruktionism; perspektivanalys; anspråksformulering; Social Sciences;

    Sammanfattning : Unemployment and long-term unemployment is a recurring topic that is discussed in public debates. The recurring question is how society should solve this problem. But how and why is long-term unemployment considered a social problem? This essay aims to investigate two municipal labor market projects aimed at the long-term unemployed. LÄS MER