Sökning: "classroom pets"

Hittade 1 uppsats innehållade orden classroom pets.

  1. 1. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

    Författare :Emilia Claesson; [2021]
    Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

    Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER