Sökning: "client needs and social workers"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden client needs and social workers.

 1. 1. "Utan känslor kan jag inte göra mitt jobb" En kvalitativ studie om hur socialarbetare använder känslor i relationsskapande med klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nova Andersson; Rina Kryeziu; [2024]
  Nyckelord :emotional intelligence; emotions in social work; emotional labor; deep- and surface acting; feeling rules; relationship-based practice emotionell intelligens; känslor i socialt arbete; känsloarbete; djupt- och ytligt skådespeleri; känsloregler; relationsbaserat arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide further understanding of how social workers use their own and client’s emotions in the relationship-based practice of social work. Further, we wanted to explore in which way social workers’ experiences of emotions can be understood as part of their professional practice. LÄS MER

 2. 2. Mellan behov och självbestämmande - Biståndshandläggares upplevelser av etiska dilemman i arbetet med demenssjuka brukare utan sjukdomsinsikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellen Appelberg; Andreas Papamoshos; [2024]
  Nyckelord :dementia; social work; elderly care; self-determination; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how six social workers in elderly care in southern Sweden experience working with dementia patients without insight into their disease. The study focuses on the right to self-determination for dementia patients and how social workers handle the ethical dilemma regarding the user’s resistance to support despite the need for care interventions. LÄS MER

 3. 3. Tolkens roll inom myndighets möten : En kvalitativ studie om biståndshandläggarnas uppfattning av tolkens roll inom myndighets möten i mottagnings- och utredningsenheten, arbete och försörjning i en medelstor kommun.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marytreez Hakem; Merna Malki; [2024]
  Nyckelord :Case worker; interpreter; authority meeting; client; Biståndshandläggare; tolk; myndighetsmöte; klient;

  Sammanfattning : Studien undersöker biståndshandläggarnas perspektiv på tolkens roll vid myndighets möten i en svensk medelstor kommun. Studien analyserar även hur dessa upplevelser påverkar trepartskommunikationen mellan biståndshandläggare, tolk och klient. LÄS MER

 4. 4. Har kommunstorlek någon betydelse? En kvantitativ studie om samverkan mellan socialtjänstens missbruksenhet och psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnea Bengtsson; Adriana Iseni Sandberg; [2023]
  Nyckelord :samverkan; socialtjänst; socialsekreterare; psykiatri; missbruksvård; intersektionell samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers in the substance abuse and addiction services perceive collaboration with the psychiatric unit, and if the size of the municipality has a role in the extent to which collaboration takes place. A quantitative survey has been conducted with 40 respondents operating in a larger city and 15 respondents operating in a smaller city. LÄS MER

 5. 5. Socialsekreterares kunskap för att bemöta våldsutsatta kvinnors behov : En intervjustudie med erfarna socialsekreterare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Andersson; [2023]
  Nyckelord :Domestic violence; social workers; abuse; knowledge; consequence and experience.;

  Sammanfattning : In this survey, experienced social workers will give their view of how they perceive the level of knowledge in being able to respond to the complex needs of women exposed to violence in the "domestic violence" unit. Knowledge can be so much more than what you study at university. LÄS MER