Sökning: "client record obligation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden client record obligation.

 1. 1. Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Pia Ringeborn; [2022]
  Nyckelord :Psychotherapy; family counseling; client record obligation; Psykoterapi; familjerådgivning; dokumentationsskyldighet;

  Sammanfattning : Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. LÄS MER

 2. 2. Advokaten och professionsansvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Frigård; [2021]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; professionsansvar; advokaters skadeståndsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom de flesta branscherna finns det professionella rådgivare. Inom juridiken är advokaterna de främsta juridiska rådgivarna. Förväntningarna när någon vänder sig till en advokat är att rådgivningen ska vara utifrån gällande rätt och av god kvalité. Advokater har vissa skyldighet enligt Advokatsamfundets vägledande råd. LÄS MER

 3. 3. En studie om utredande socialsekreterares upplevelser av maktutövande och hjälpande relationer i arbetet med sina klienter – vuxna missbrukare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Ström; [2021]
  Nyckelord :social workers; power; the relevance of authority in relationships; bureaucracy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to explore the factors of authority and of power and how these factors effect the relationship between social workers and their clients from the social workers point of view. Four semi-structured interviews were conducted with social workers from an Investigative Unit for Adults with Substance Abuse within the Municipal Social Services. LÄS MER

 4. 4. Tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid hinder – En jämförande analys av AB 04 och NS 8405

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Gille-Johnson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Entreprenadrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish and Norwegian construction contract law is mainly regulated by standard-form contracts. In NJA 2018 p. 643 the Swedish Supreme Court takes guidance from the Norwegian standard-form contract NS 8405 and Norwegian construction contract law literature to decide the extent of a regulation in AB 04. LÄS MER

 5. 5. Fel i entreprenad – Närmare om felbedömningen enligt AB 04, ABT 06 och i entreprenadrättsliga blandformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I de fall en beställare av en kommersiell entreprenad är missnöjd med vad en entreprenör presterat, är det naturligtvis avgörande att fastställa vad som ska anses vara en så bristfällig prestation att beställaren får rätt att göra gällande påföljder mot entreprenören. En bedömning av om entreprenaden är behäftad med fel måste då göras. LÄS MER