Sökning: "client-treatment"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet client-treatment.

  1. 1. "Respektera klienten och tro på det den säger" : En studie om socialarbetarens bemötande av klienter som blivit utsatta för våld i nära relation

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

    Författare :Rebecka Broman Pettersson; Emelie Hammarström; [2016]
    Nyckelord :client-treatment; investigation-methods; domestic violence; expertise; social worker; social work; Bemötande; våld i nära relation; specialkompetens; utredningsmetoder; socialarbetare; socialt arbete;

    Sammanfattning : Title: ”Respect the client and believe what is said” – A study of social worker’s treatment of clients who have been exposed to domestic violence.Authors: Rebecka Broman Pettersson & Emelie Hammarström. LÄS MER