Sökning: "climate shell improvement"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden climate shell improvement.

 1. 1. Energisimulering i modulhus : Fallstudie för uppskattning av energiprestanda och därefter energieffektivisera enligt passivhusstandaren

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Saif Aljaberi; Aram Majeed; [2019]
  Nyckelord :Energisimulering; Energisignaturmetoden; Byggnaders energiprestanda; Byggnaders energianvändning;

  Sammanfattning : Abstract The Building sector is today an important sector in our society, which means that more people move from the urban area to the big cities, which in turn increases building production. The building and service sector is the largest energy waste in Sweden and internationally, which is about 40% of Sweden's total energy use and 60% of that energy goes to heating. LÄS MER

 2. 2. Ombyggnad och ändrad användning av en kulturhistorisk värdefull skola från 1850

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Jörnklev; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; changed use; energy efficiency; regulations; measures; housing shortage; building technology; cultural-historical building; cultural value; housing design; Ombyggnad; ändrad användning; energieffektivisering; regelverk; åtgärder; bostadsbrist; byggteknik; kulturhistorisk byggnad; kulturvärde; bostadsutformning;

  Sammanfattning : Att utnyttja befintliga byggnader som annars står tomma kan vara en del av lösningen på problemet gällande bostadsbrist i Sverige. Vid ändring av äldre bebyggelse som är det viktigt att beakta de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. LÄS MER

 3. 3. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER

 4. 4. Energieffektivisering av äldre hyreshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Henrik Petersson; David Hansson; [2010]
  Nyckelord :energieffektivisering; flerfamiljshus; sekelskifteshus; uppvärmning; energi; kulturskydd; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the early 1900s the district Eneborg grew up in southeastern Helsingborg. No. 8 in the block called Sländan was more expensive than average houses in the district, directed against the new cemetery and intended for officials and others in the lower middle class. LÄS MER

 5. 5. Hallbyggnadsteknik - en effektivisering av småhusproduktion

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Andreas Edvardsson; Anders Eriksson; [2009]
  Nyckelord :industrial building; prefabricate; production cost; small houses; industry building; industriellt byggande; prefab; produktionskostnad; småhus; hallbyggnad;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att överföra hallbyggnadsteknik till produktion av småhus för att sänka produktionskostnaderna. Studien visar att hallbyggnadsteknik enkelt går att överföra till en villa. LÄS MER