Sökning: "climategate"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet climategate.

  1. 1. Hur skrivs det om klimatet? : Klimatgestaltningar i svensk press före, under och efter Climategate

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

    Författare :Fredrik Blomström; Gustav Nyström; [2010]
    Nyckelord :climategate; gestaltningsteori; klimatfrågan; klimatförändringar; svensk press;

    Sammanfattning : Hur förändrades de gestaltningar som används i svensk press om klimatfrågan efter FN:s klimatmöte i Köpenhamn i november 2009, en tid som omsusades av den så kallade Climategate-skandalen, jämfört med samma månad året innan och året efter? Gestaltningsteori är en teori som används primärt av forskare inom medie- och kommunikationsvetenskaperna för att studera hur människor förstår sin omgivning och samspelar med andra människor. Gestaltningar är ”tolkningsscheman” som individer använder för att tolka, förmedla och förstå budskap. LÄS MER