Sökning: "coaching"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade ordet coaching.

 1. 1. Att upprätthålla kompetens i Lunds nationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hugo Enberger; Jonas Blohm Nygren; [2019]
  Nyckelord :Kompetens; Kunskap; Kompetensöverföring; executive coaching; mentorskap; uppföljning; knowledge management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie kring studentnationerna i Lund och den kompetensöverföring som sker varje termin när quratel byts ut. Uppsatsen har grund i en hermeneutisk analys där intervjusvaren tolkas av forskaren. Forskningen utgår från empiriskt insamlat material från intervjuer med olika quratelare på några av Lunds större nationer. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter för ideellt ledarskap : En studie av idrottstränares motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martin Kiersz; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Ideellt ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka motivationsfaktorer och utmaningar som de intervjuade tränarna lyfter fram som centrala för deras ideella engagemang inom idrottsföreningar. De frågeställningar som ska besvaras är: -Vilka drivkrafter lyfts fram i det ideella arbetet? -På vilka sätt pratar tränarna om ideellt ledarskap? -Vilka utmaningar med ideellt arbete lyfter tränarna fram i intervjuerna? Metod     Studien har en kvalitativ ansats i form av att nio aktiva manliga idrottstränare som arbetar ideellt i en förening intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Role of timeouts in table tennis examined

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Michaela Karlsson; Alexandra Sandéhn; [2019]
  Nyckelord :Coaching; match analysis; psychological momentum; scoring outcome; timeout;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to examine the role of timeouts in competitive elite table tennis in relation to psychological momentum (PM). To that end, archival data from elite top-international matches (N= 48) was firstly examined to gather information on when timeouts are most taken, and whether these have any objective influence on subsequent performance (set outcome and ultimately match outcome). LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner inom arbetslivsinriktad rehabilitering efter förvärvad hjärnskada : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cornelia Lindman; Sophie Vestin Sohlman; [2018]
  Nyckelord :arbetsterapi; arbetslivsinriktad rehabilitering; förvärvad hjärnskada; återgång i arbete;

  Sammanfattning : I dagsläget finns få arbetsterapeuter inom företagshälsovården och arbetslivsinriktad rehabilitering är inte prioriterat av hälso- och sjukvård. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa arbetsterapeutiska interventioner vid arbetslivsinriktad rehabilitering vid återgång till arbete efter förvärvad hjärnskada samt beskriva resultat av dessa. LÄS MER

 5. 5. Hälsocoaching : En interventionsstudie av effekten av tre veckors hälsocoaching

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Beatrice Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Health; health coaching; health promotion; motivation; Hälsa; hälsocoaching; hälsofrämjande arbete; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en mängd forskning som visar på positiva effekter av fysisk aktivitet och vilka hälsorisker som finns vid fysisk inaktivitet. Trots detta så ökar stillasittandet och många individer i samhället idag har hälsoproblem. LÄS MER