Sökning: "coachning"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet coachning.

 1. 1. En studie i coachning av programledare: Att vara personlig men inte privat.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Claudia Begic; Tanja Lewandowska; [2019]
  Nyckelord :Coachning; Profilering; Kompetensutveckling; Programledare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker kompetensutveckling där coachning an- vänds som en metod för att utveckla profilering. Coachning och profilering är begrepp som det råder delade meningar kring, samtidigt är det ytterst aktuella på dagens arbets- marknad. LÄS MER

 2. 2. Projektkontor för interna utvecklingsprojekt : En komparativ fallstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sophie Hoas; [2019]
  Nyckelord :PMO; project management; internal development projects; internal stakeholders; structure; PMO; projektledning; interna utvecklingsprojekt; interna intressenter; struktur.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur olika intressentgrupper upplever projektkontoret i sin organisation. Använd metod är semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fysiska möten. Totalt nio intervjuer genomfördes på två projektkontor med interna intressenter. Till intervjudata användes sedan tematisk analys som metod. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av särskild begåvning inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :Särskilt begåvade elever; Identifiering; Svenskämnet; Utmaning; Stimulans; Acceleration; Berikning; Coachning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen kring de särskilt begåvade eleverna inom svenskämnet. Hur kan lärare identifiera och bemöta dessa elever? Hur definierar och beskriver man dessa elever samt hur upptäcker man dem? I detta examensarbete har två empiriska studier genomförts, en fallstudie och enkätundersökning. LÄS MER

 4. 4. Chefers syn på ledarskapets roll vid större förändringsarbeten : En studie inom två organisationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sandra Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Leadership; organisational change; major work change; ledarskap; chefskap; förändringsarbete; större förändringsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga viktiga faktorer för ett pedagogiskt ledarskap vid större förändringsarbeten. 14 personer i ledande ställning inom två olika organisationer har intervjuats för att besvara studiens frågeställning: Hur beskriver chefer faktorer av betydelse för ledarskapet vid större förändringsarbeten? Syfte och frågeställning har valts utifrån tesen att större förändringsarbeten är en komplicerad pedagogisk praktik vid vilken ledarskapet är ett av de viktigare verktygen för genomförande och framgång. LÄS MER

 5. 5. Vägledare eller Coach? Studie- och yrkesvägledares arbetsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alena Filipovic; Mai Nhung Tran; [2018]
  Nyckelord :Aspekter och arbetsmetoder; coachning; vägledning; vägledningssamtal;

  Sammanfattning : Coachning har under de senaste åren haft en stor framväxt och fungerat som en arbetsmetod. Metoden används som stöd att utveckla individer, både av individuella coacher och av ledare som använder coachning i sitt ledarskap. Syftet är att ta reda på om studie- och yrkesvägledare arbetar med coaching som en arbetsmetod i sitt arbete. LÄS MER