Sökning: "coercive control"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden coercive control.

 1. 1. SKUGGPANDEMIN: Socialarbetares bild av Covid-19 pandemins konsekvenser för våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Liza Englund; Azam Liravian Heidari; [2022-02-14]
  Nyckelord :battered woman; intimate partner violence; Covid-19; isolation; coercive control; Våldsutsatta kvinnor; mäns våld mot kvinnor; Covid-19 pandemin; isolering; makt och kontroll;

  Sammanfattning : The year 2020 turned out very differently than most expected. The Covid-19 pandemic incited stay-at-home directives, social distancing and other restrictions in a world-wide attempt to stop the spread of the virus. Early on, social workers and other professions recognised the danger of isolation for already vulnerable groups. LÄS MER

 2. 2. Preventiv hemlig husrannsakan – Avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och rätten till personlig integritet avseende Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Björkengren; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; husrannsakan; preventiva tvångsmedel; underrättelseverksamhet; brottsbekämpning; effektivitet; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Preventiva tvångsmedel är tvångsmedel med preventivt syfte som används, utan att en förundersökning är inledd, i underrättelseverksamhet. Säkerhetspolisen har i en hemställan från 2021 lagt fram önskemål om en författningsändring av lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen) som skulle möjliggöra husrannsakan i underrättelseverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsstyrning i utbildningssektorn : Ett möjliggörande och tvingande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Combler; Wilhelm Kuylenstierna; Khaled Alkour; [2022]
  Nyckelord :Performance Management System; Performance management; Management systems; Management control; Coercive control; Enabling control; Management in highschool; Highschool management; Secondary school management; Management in secondary school; Primary school management; Management in primary school; Decentralized organizations; Education sector; Teacher; Teachers; Prestationsledningssystem; prestationsledning; prestationsstyrning; ledningssystem; verksamhetsstyrning; möjliggörande kontroll; tvingande kontroll; verksamhetsstyrning i gymnasieskolan; styrning av gymnasieskolor; gymnasieskolan styrning; verksamhetsstyrning i grundskolan; verksamhetsstyrning grundskolor; decentraliserade organisationer; Utbildningssektorn; Lärare; Lärarna;

  Sammanfattning : Tidigare forskning inom verksamhetsstyrning har fokuserat mestadels på finansiell drivna företag med hierarkisk styrning. Där den grundläggande tanken till verksamhetsstyrningen kommer från David Otleys ramverk från 1999 men har senare utvecklas. Med bland annat mer tydlighet i kommunikation och styrning mellan ledning och anställda. LÄS MER

 4. 4. Framtidens kontor - det sociala vardagsrummet? : Utredning av arkitektoniska komponenter och ett gestaltningsförslag på ett befintligt kontor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Frida Lennvig Andersson; Moa Landén; [2022]
  Nyckelord :Office; Office design; Social sustainability; Architectural components; Office of the future; Kontor; Kontorsutformning; Social hållbarhet; Arkitektoniska komponenter; Framtidens kontor;

  Sammanfattning : Kontoren har ekat tomma sedan pandemins start och många har blivit tvungna att arbeta hemifrån. Arbetsgivarna står nu därför inför en stor utmaning i att få tillbaka sina anställda till kontoret utan tvångsmedel. LÄS MER

 5. 5. Det digitala våldet - en ny arena för våldsutövning? : En integrativ litterastudie om digitalt våld i ungas parrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Stina Johansson; Maja Norén; [2022]
  Nyckelord :adolescents; coercive control; digital abuse; literature review; structural perspective.; coercive control; digitalt våld; litteraturstudie; strukturellt perspektiv; unga;

  Sammanfattning : I ungas vardagliga liv har digitala medier en central betydelse, vilket utgör en grund för en särskild sårbarhet att utsättas för digitalt våld. Syftet med denna integrativa litteraturstudie är att undersöka hur tidigare forskning beskriver digitalt våld i ungas parrelationer och dess konsekvenser. LÄS MER