Sökning: "cognitive dissonance"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden cognitive dissonance.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. “Cross Your Fingers and Hope You Don’t Get Hacked” : A Qualitative Study on The Psychological Factors Behind Non-Compliance with Cybersecurity Recommendations

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Rebecca Biese; Gabriél Österwall; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cybersecurity is one of the most important issues in today’s digitalized society, with new technology and security policies constantly being developed. However, one of the largest challenges threatening cybersecurity is the human factor — an aspect that is often overlooked in cybersecurity research and development. LÄS MER

 3. 3. Klimatoro och ekosociala interventioner : En kvantitativ studie av studenters attityder och miljövänliga beteenden

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Javier Flores; Alex Granlöf; [2024]
  Nyckelord :Eco-anxiety; Green social work; Ecosocial interventions; Cognitive dissonance; Pro-environmental behaviors; attitudes; Environmental Locus of Control; Klimatoro; Grönt socialt arbete; Ekosociala interventioner; Kognitiv dissonans; Miljövänliga beteenden; attityder; Environmental Locus of Control;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av en internationellt tillämpad enkät och med utgångspunkt i studenters attityder till klimatförändringar (vid Örebro universitet) undersöka deras klimatoro, inställning till regeringens klimatåtgärder, miljömedvetna handlingar, samt inställning till ekosociala interventioner. Det empiriska material som studien bygger på samlades in genom en webbenkät som undersökte respondenternas tankar och känslor i relation till klimatförändringarna, samt deras inställning till vissa miljömedvetna handlingar och ekosociala interventioner. LÄS MER

 4. 4. Digital kunskapsdjungel : mångfalden av perspektiv på vitt snus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Lisa Helgertz; Agnes Jörlin; [2024]
  Nyckelord :Socialepistemologi; kunskapskontroverser; vitt snus; fixering av trosföreställningar; kognitiv dissonans; relativisering; vetenskapens inneboende osäkerhet; mediapolis; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores the social phenomenon of white nicotine pouches and the knowledge claims surrounding it. The scientifically established knowledge about the harmful effects of nicotine is not considered in the study as an isolated message but rather as one message among several others. LÄS MER

 5. 5. Förekommer det skillnader mellan juristers och gemene mans moraliska ståndpunkter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Guldbrand; Eloise McLellan; [2023]
  Nyckelord :moral; personliga värderingar; beslutsfattande; jurister; sociala värderingar; morality; personal values; decision making; attorneys; social values; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om juristers moraliska uppfattning skiljer sig från gemene mans moraliska uppfattning. Den teoretiska bakgrunden om moral utgick från Haidts “Moral Foundations theory”, i enlighet med denna teori utgick studien från att det finns fem olika moraliska principer som utgör den moraliska kompassen. LÄS MER