Sökning: "cognitive domain"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden cognitive domain.

 1. 1. Study of brain imaging correlates of Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Canal Garcia Anna; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accurate diagnosis in the early stages is an important challenge for the prevention and effective treatment of Alzheimer’s Disease (AD). This work proposes a method of analysis of the correlation of Mild Cognitive Impairment (MCI) subtypes and its progression to AD using neuroimages such as structural magnetic resonance imaging (MRI) scans. LÄS MER

 2. 2. Using Work Domain Analysis to Evaluate the Design of a Data Warehouse System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Axel Iveroth; [2019]
  Nyckelord :data warehouse; work domain analysis; cognitive work analysis; abstraction hierarchy; star schema; accumulating snapshot fact table; evaluation; issue management system; waterfall model;

  Sammanfattning : Being able to perform good data analysis is a fundamental part of running any business or organization. One way of enabling data analysis is with a data warehouse system, a type of database that gathers and transforms data from multiple sources and structures it in the goal of simplifying analysis. LÄS MER

 3. 3. Marintaktiska begränsningar i en gråzonskontext : en teorikonsumerande enkel fallstudie om de taktiskt begränsande faktorer IKFN-förordningen medför i en gråzonskonflikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tragl Richard; [2019]
  Nyckelord :Gråzon; Gråzonsproblematik; six cornerstones; attack effectively first; IKFN; Typfall 5;

  Sammanfattning : There has always been a gray zone between peace and war, but never have nations tried to exploit this fact as much as today. Nations use the cognitive and legal spaces between peace and war to their advantage, with the purpose of achieving political and military goals. LÄS MER

 4. 4. ”Tänk dig att du ska baka en kladdkaka…” : Stöttningspraktiker hos lärare som undervisar i icke-språkcentrerade kurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Lundwall; [2019]
  Nyckelord :Language-based education; language-based learning; genre-based pedagogy; scaffolding; educational language; common language; language domains; literacy; Språkinriktad ämnesundervisning; språkinriktat lärande; genrepedagogik; stöttning; skolspråk; vardagsspråk; språkdomäner; litteracitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine in what way teachers in upper secondary school who teaches non-language centered courses uses scaffolding within the theoretical context of language-based learning to support their students’ learning. The study will also examine if there is a difference depending on what subjects the teacher is licensed to teach in. LÄS MER

 5. 5. Innehållsvalidering av den svenska preliminära San Salvadourskalan : En modifierad Delphistudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Kristina Flynner; Kerstin Hagström Backe; [2018]
  Nyckelord :pain; severe cognitive and physical impairments; behavior; observation; modified Delphi; content validity; survey.; smärta; flerfunktionsnedsättning; beteendeobservation; modifierad Delphi; innehållsvaliditet; enkät.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är mer vanligt förekommande hos vuxna personer med flerfunktionsnedsättning jämfört med normalbefolkningen. Vuxna personer med flerfunktionsnedsättning är helt beroende av att personer i omgivningen uppmärksammar och kontinuerligt kartlägger deras smärta. LÄS MER