Sökning: "cognitive-behavioral therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden cognitive-behavioral therapy.

 1. 1. KBT-psykoterapeuters samarbete med PDT-terapeuter : PDT som alternativ potent behandling eller som en överflödig metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Bodil Gram; [2020]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Cognitive behavioral therapy; CBT; choice of treatment method; collaboration between therapist with different treatment methods; Psykodynamisk psykoterapi; PDT; kognitiv beteendeterapi; KBT; terapeuters samarbete; val av terapimetod;

  Sammanfattning : PDT, psykodynamisk psykoterapi, och KBT, kognitiv beteendeterapi, är idag de dominerande psykoterapiinriktningarna i Sverige. Metoderna har i olika skeden rekommenderats av myndigheter och meningsmotsättningar om vilken metod som är mest lämplig har förekommit. LÄS MER

 2. 2. Posttraumatic growth: turning wounds into wisdom. Positive aftermath of life threatening illness. : Secondary analysis of existing data from a randomized trial.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Hanna Placid Solimena; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Backround: Traumatic events have shown to have negative psychological outcomes globally. Psychological interventions such as cognitive behavioral therapy has proven to alleviate these problems and to increase the quality of life resulting in positive outcomes after traumatic events. LÄS MER

 3. 3. Bakgrundsfaktorer till tandvårdsrädsla och kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod : En litteraturöversikt av svenska forskningsresultat

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Viktoria Hallbäck; Celina Forsman; [2020]
  Nyckelord :Cognitive behavioral therapy; dental anxiety; dental fear; dental phobia; Kognitiv beteendeterapi; tandvårdsrelaterad ångest; tandvårdsrädsla;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att utifrån svenska forskningsresultat kartlägga bakomliggande faktorer till tandvårdsrädsla och undersöka vilken effekt kognitiv beteendeterapi (KBT) har på tillståndet. Metod: Sökningen efter svenska vetenskapliga artiklar har gjorts genom Dentistry of Oral Sciences, MEDLINE och CINAHL. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv beteendeterapi i musikalisk övning : Kognitiv beteendeterapi som verktyg i en musikalisk övningssituation – en hermeneuetisk fallstudie med fokus på Felix Mendelssohns violinkonsert i e-moll op.64

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Siri Sperling Bäckström; [2020]
  Nyckelord :cognitive behavioral therapy; music psychology; CBT; performance; mindfulness; Mendelssohn; violin concerto; kognitiv beteendeterapi; musikpsykologi; KBT; mindfulness; Mendelssohn; violinkonsert; prestation;

  Sammanfattning : Kognitiv beteendeterapi (KBT) bygger på teorier kring människans tankar, känslor och beteenden. Det är ett samlingsbegrepp för metoder som utformats för att hjälpa människor att förändra problematiska beteenden. Inledningsvis sammanfattas de begrepp som är relevanta för studiens syfte. LÄS MER

 5. 5. Hästunderstödd Kognitiv Beteendeterapi - en uppföljningsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Sibbmark; [2020]
  Nyckelord :Equine Assisted Cognitive Behavioral Therapy; Follow-up Study; Active Components; Treatment Effects; Qualitative Thematic Analysis; Hästunderstödd Kognitiv Beteendeterapi; Uppföljningsstudie; Verksamma komponenter; Hindrande komponenter; Behandlingseffekter; Kvalitativ tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppföljningsstudien var att undersöka deltagares upplevelser av verksamma/hindrande komponenter i behandlingen Hästunderstödd Kognitiv Beteendeterapi (HU-KBT) 12-18 månader efter avslutad behandling. Syftet var också att undersöka vad deltagarna upplever att de uppnått genom att delta i behandlingen HU-KBT. LÄS MER