Sökning: "collegial learning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden collegial learning.

 1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Språkstödjande undervisning på lågstadiet : Några klasslärares uppfattningar om och erfarenheter av att framgångsrikt arbeta språkstödjande i syfte att förebygga läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Botold; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då 20-25 procent av Sveriges befolkning är i någon form av läs- och skrivsvårighet kan man räkna med att det i varje klass finns några elever som befinner sig i det. Många forskare är eniga om att det är viktigt att tidigt identifiera dessa elever för att forma rätt undervisning och stöd. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen inom hospice : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Drangel-Wulcan; [2018]
  Nyckelord :Nurses; Experience; Hospice; Dead body; Care; Relatives; Palliative care; Sjuksköterskor; Erfarenhet; Hospice; Döda kroppen; Omsorg; Närstående; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Background:  In the hospice care specialized palliative care is practiced on patients that are at the end of their lives, and nurses meet grieving relatives on a daily basis, both after and before the event of death. When the patient is deceased the relatives are offered to be present in the room while the nurses provide care for the deceased individual. LÄS MER

 4. 4. Lärares ledarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Åsa Fouganthine; [2018]
  Nyckelord :teachers`leadership; leadership in the classroom; teachers professional learning; Lärares ledarskap; ledarskap i klassrummet; lärares kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Studien baseras på följande frågor för undersökning: Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och höga förväntningar? Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och positiva relationer med eleverna? Vilka samband finns mellan lektionsstruktur kompetensutveckling? Vilka samband finns mellan höga förväntningar och kompetensutveckling? Vilka köns-erfarenhets- och kompetensskillnader finns i relation till a) struktur b) höga förväntningar c) positiva relationer d) kompetensutveckling? Den teoretiska delen identifierar fyra fokuskategorier vilka definierar framgångsrika ledargärningar hos lärare. Den empiriska delen genomfördes i en liten kommun i Sverige och innehöll en enkät där lärare skattar sig kring sitt ledarskap i fyra fokuskategorier. LÄS MER

 5. 5. Kollegialt lärande för instrumentallärare : en studie om Learning study som modell för utveckling av kollegialt lärande i musik- och kulturskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jon Mannikoff; [2018]
  Nyckelord :collegial learning; learning study; instrument teacher; Community School of Arts; guitar teaching; skills development; kollegialt lärande; learning study; instrumentallärare; kulturskola; gitarrundervisning; fortbildning; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt Learning study kan fungera som modell för att utveckla kollegialt lärande och bidra till utbyte av erfarenheter mellan lärare i kommunal musik- och kulturskola. För att undersöka detta har ett arbetslag bestående av fyra gitarrlärare vid en kommunal musikskola fått genomföra en gemensam Learning study, med författaren som handledare. LÄS MER