Sökning: "collegial learning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden collegial learning.

 1. 1. "Att skriva för hand är ett vinnande koncept men digitala verktyg är ju elevernas framtid" : En studie om lärares uppfattningar och deras skrivundervisning utifrån skrivande för hand samt med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sanda Sköld; [2019]
  Nyckelord :Writing instruction; digital tools; writing by hand; preceptions; Skrivundervisning; digitala verktyg; skrivande för hand; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar lärare har om en skrivundervisning där digitala verktyg samspelar med skrivande för hand. Vidare undersöks även hur digitala skrivverktyg respektive skrivande för hand används i skrivundervisningen och slutligen är studiens syfte att jämföra lärares uppfattningar med befintlig forskning. LÄS MER

 2. 2. Hitta drivkraften i aktionsforskning - en studie om kollegial utveckling mot högre pedagogisk kvalitet i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susan Empell; [2019]
  Nyckelord :action research; empowerment; collegial learning; mentoring dialogues; diary writing; pedagogical quality; reflection; time;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ aktionsforskningsstudie utförd i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap genom ett praktiskt exempel visa hur pedagoger aktivt kan medverka till pedagogisk kvalitetsutveckling genom aktionsforskning. Metoden för undersökningen har främst följt Rönnermans (2012) aktionsforskningsprocess. LÄS MER

 3. 3. Kollegialt lärande för elevers bästa? : Ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Trine Plesner; [2019]
  Nyckelord :Cooperation; special need teachers; Samarbete; pedagoger; gymnasiet;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att få djupare förståelse för hur pedagoger ser på kollegialt lärande och forskningsfrågorna fokuserar pedagogers syn på organisation av kollegialt lärande, värdet av kollegialt lärande för att stödja elevers måluppfyllelse och vilka möjligheter och hinder de menar finns i arbetet med kollegialt lärande. Som analysverktyg används teorier om kollegialt lärande och samarbete samt teorier skolutveckling och specialpedagogiska perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Språkstödjande undervisning på lågstadiet : Några klasslärares uppfattningar om och erfarenheter av att framgångsrikt arbeta språkstödjande i syfte att förebygga läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Botold; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då 20-25 procent av Sveriges befolkning är i någon form av läs- och skrivsvårighet kan man räkna med att det i varje klass finns några elever som befinner sig i det. Många forskare är eniga om att det är viktigt att tidigt identifiera dessa elever för att forma rätt undervisning och stöd. LÄS MER