Sökning: "collegial learning"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden collegial learning.

 1. 1. The ungraded life is not worth living? Criteria compliance in the philosophy classroom

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Riitta Itäkylä; [2020-02-27]
  Nyckelord :criteria compliance; market discourse; formative assessment; knowledge requirements; philosophy syllabus; philosophy teaching;

  Sammanfattning : Following the educational reforms of the 1990s and the focus on measurable results and achievement documentation, teachers and learners in Sweden have increasingly come to embrace an instrumentalist view on knowledge at the cost of lifelong learning. As market discourse and economic interests have gained ground in the educational realm, the democratic and humanist dimensions of learning and knowledge have diminished in size, in discourse as well as empirical practice. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på matematisk problemlösning : En kvalitativ studie med syfte att synliggöra uppfattningar hos lärare om det matematikdidaktiska arbetet med problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Paakkonen; [2020]
  Nyckelord :problem solving; mathematical problems; mathematics; teachers; teaching; problemlösning; matematiska problem; matematik; lärare; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra vilka uppfattningar som finns om matematiska problem och visa hur det didaktiska arbetet med problemlösning kan se ut. Frågan är relevant eftersom Skolverket har gett problemlösning en mer framträdande roll i de senaste kursplanerna samtidigt som Skolinspektionens kvalitetsgranskningar pekar på brister inom det didaktiska arbetet med problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för samverkan mellan grundskola och grundsärskola : konsekvenser för elever i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gabriella Björk; Eriksson Maria; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; cooperation; participation; inclusion; integration; Samverkan; samarbete; delaktighet; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Studien består av kvalitativa data med kvantitativa inslag där insamlingen av empiri gjorts genom semistrukturerade intervjuer och webenkät. Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län i Sverige har kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skolformerna, och hur det påverkar eleverna i grundsärskolan. LÄS MER

 4. 4. Kampen om ett handlingsutrymme : En studie av lärares diskretionära arbete i en digital lärplattform

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Josefin Palm; [2020]
  Nyckelord :Semi-profession; autonomy; teacher; principal; LMS; collegial relations;

  Sammanfattning : This study explores teachers’ autonomy in relation to the implementation of a new Learning Management Systems (LMS). The purpose of this study is to study teachers’ work in relation to a new digital teaching tool to gain knowledge of how it can have impact on teacher autonomy. The research design was inspired by a mixed methods approach. LÄS MER

 5. 5. Lyfte Läslyftet? : En enkätstudie om lärares upplevelse av det kvarstående värdet med Skolverket utbildningssatsning Läslyftet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Jenny Pantzar; [2020]
  Nyckelord :Language-developing methods; teachers collegial learning; Läslyftet; Språkutvecklande arbetssätt; Kollegialt lärande;

  Sammanfattning : The education for teachers regarding student’s development of the reading ability called The Reading Enhancement is one of the Swedish National Agency for Education’s major investments, which has cost about SEK 800 million so far and is estimated to reach about 60,000 teachers throughout Sweden. Has the investment generated the result that the National Agency for Education strives for regarding a language-developing way of working in all subjects at all stages of the education system?     The purpose of this study is to compare the answers from teachers who teach Swedish and other subjects apart from Swedish regarding to how they use the methods and ideas from The Reading Enhancement in their teaching. LÄS MER