Sökning: "common user"

Visar resultat 1 - 5 av 1299 uppsatser innehållade orden common user.

 1. 1. Robustness Analysis of Perfusion Parameter Calculations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alicia Palmér; [2024]
  Nyckelord :Perfusion; Medical image analysis; Dynamic Contrast Enhanced Magnetic Resonance Imaging; Tofts model; Functional imaging; Optimization; T1 map; Perfusion; Medicinsk bildanalys; Dynamisk kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografibildtagning; Tofts-modell; Funktionell bildbehandling; Optimering; T1 karta;

  Sammanfattning : Cancer is one of the most common causes of death worldwide. When given optimal treatment, however, the risk of severe illness may greatly be reduced. Determining optimal treatment in turn requires evaluation of disease progression and response to potential, previous treatment. LÄS MER

 2. 2. Mellan behov och självbestämmande - Biståndshandläggares upplevelser av etiska dilemman i arbetet med demenssjuka brukare utan sjukdomsinsikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellen Appelberg; Andreas Papamoshos; [2024]
  Nyckelord :dementia; social work; elderly care; self-determination; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how six social workers in elderly care in southern Sweden experience working with dementia patients without insight into their disease. The study focuses on the right to self-determination for dementia patients and how social workers handle the ethical dilemma regarding the user’s resistance to support despite the need for care interventions. LÄS MER

 3. 3. Headphone Bubbles : Negotiating Space through Audio

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Erik Viktorsson; [2024]
  Nyckelord :Privacy; headphones; public space; audio; music; Integritet; hörlurar; offentliga rum; ljud; musik;

  Sammanfattning : Headphones are a common feature of public space. They allow users to determine what noise they hear and are visible to others. This paper aims to explore how headphones affect spatial perception through personal choice and social context. LÄS MER

 4. 4. The use of derivatives in corporate risk management - A value adding strategy?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Agnes Strignert; [2024]
  Nyckelord :Risk Management; Derivatives; Hedging; Modigliani-Miller; Porsche;

  Sammanfattning : Part I:This study highlights the role of active risk management of currency risk exposure within large listed non-financial European firms. In the aftermath of the global pandemic and invasion of Ukraine, many firm across the global has experienced challenges in terms of sustaining stable cash flows. LÄS MER

 5. 5. Designa genom boendesamverkan och med fokus på biologisk mångfald : ett gestaltningsförslag för Bostadsrättsföreningen Stenmårdens bostadsgård, Malmö

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2024]
  Nyckelord :bostadsgård; användarvänlighet; boendemedverkan; biologisk mångfald; biodiversitet; biotoper; urbana habitat; boende; inkludering; medborgardialog; landskapsarkitektur; Stenmården;

  Sammanfattning : Urbana miljöer står idag inför flera olika utmaningar, där ytorna ska rymma flertalet funktioner och tillgodose en rad olika behov och intressen. Den bostadsnära utemiljön, som bostadsgården utgör, är även den en begränsad yta som står till svars inför flertalet förväntningar. LÄS MER