Sökning: "communication and organizational culture"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade orden communication and organizational culture.

 1. 1. Räcker det att riva väggarna, eller sitter det kvar ändå? : En kvalitativ intervjustudie om gemenskap och hinder i heterogena arbetsgrupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emilia Nilsson; Lukas Swenson; [2023]
  Nyckelord :Organisationskultur; hyllade värderingar; grundläggande antaganden; social identitet; heterogena arbetsgrupper;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how the blue-collar workers in the industrial sector create solidarity for each other when they are a part of a heterogeneous work group and what obstacles to solidarity can arise in a workgroup embossed by heterogeneity. The study is also investigating how an “us” and “them” can arise and be maintained in heterogeneous work groups. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder : En litteraturöversikt av kvalitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Seynab Abdirahman; Fatma Ahmed Mohamed; [2023]
  Nyckelord :Culture competency; cultural diversity; transcultural care; nurses; experiences; Kultur kompetens; kulturell mångfald; sjuksköterskor; transkulturell omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med en ökad globalisering leder mångkulturella samhällentill fler transkulturella vårdmöten. Den mångkulturella världen gör det nödvändigtför sjuksköterskor att planera vården utifrån en transkulturell omvårdnad. Tidigareforskning visar att sjuksköterskor brister i sin kulturella kompetens. LÄS MER

 3. 3. Culture of Silence in an Organization and How it Effect the Organization and Employees’ Performance

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Muhammad Asmar Arshad; Sami Ullah; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study explain the phenomena of Culture of silence in an organization and how it effect the organization and Employees’ Performance. For the current study researcher conducted seven interviews, the analysis of interviews suggest that there is no culture of organizational silence in the University of Gavle, they have a smooth communication flow within organization and their employer appreciated the ideas of employees, there is e friendly atmosphere between employee and boss and satisfaction level of employees is higher towards organization and it is shown in the theoretical framework that organizational silence is greatly associated with organizational performance as well as employee performance because organizational silence effect communication flow which stops important information within organization which can be very useful for organization and employees performance. LÄS MER

 4. 4. Hemarbete och organisationsidentitet: En kvalitativ studie om hur Uppsala kommuns organisationsidentitet bevaras och återskapas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hanna Gahne; Anna Forss; [2023]
  Nyckelord :Organizational identity; Organizational culture; Organizational communication; Agency; Distance work;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to understand what happens with the organizational identity at a Swedish municipality when employees work partly from home. The municipality we are focusing on is Uppsala kommun. Our research question concerns how Uppsala kommuns organizational identity maintains and recreates when employees partly work from home. LÄS MER

 5. 5. Den solitära kommunikatören : En kvalitativ undersökning av hur organisationskultur och verksamhetslogik i den lilla kommunen påverkar förutsättningar till kommunikation och marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Markus Nilsson; [2022]
  Nyckelord :organizational communication; organizational culture; site marketing; business logic; communication; public administration; organisationskommunikation; organisationskultur; platsmarknadsföring; verksamhetslogik; kommunikation; offentlig förvaltning; kommunikatör;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för vad som ger verksamheter inom offentlig förvaltning rätt förutsättningar för att lyckas med sin marknadsföring och kommunikation. Detta genom att studera verksamhetslogik, organisationskultur och varumärkesorientering genom en enkätundersökning och semistrukturerad intervju med den ende kommunikatören i Söderköpings kommun. LÄS MER