Sökning: "communication clarity"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden communication clarity.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. ”Det kanske inte uttryckligen kommuniceras att det här är systematiskt” : En kvalitativ studie om upplevelsen av kommunikation och information av systematiskt arbetsmiljöarbete i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Arbetsvetenskap

  Författare :Frida Holgersson; Annika Ruth; [2023]
  Nyckelord :systematic work environment; routines; knowledge; communication; information; meeting forum; municipal organization; systematiskt arbetsmiljöarbete; rutiner; kunskap; kommunikation; information; mötesforum; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : Grunden för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser är systematiskt arbetsmiljöarbete och för att det ska fungera krävs goda grundkunskaper. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår alla arbetsmiljöförhållanden samt årlig uppföljning, arbetsmiljöpolicy, rutiner, samarbete, uppgiftsfördelning, kunskaper, undersökning, riskbedömning och åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Hur upplevs ledarskap vid distansarbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Alexandra Larsson; Leona Matar; [2023]
  Nyckelord :Leadership qualities; communication; remote work.; Ledaregenskaper; kommunikation; distansarbete.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur arbetstagarna vid en statlig organisation i Mellansverige upplevde ledarskap under distansarbete. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med en induktiv tematisk analysmetod för att uppnå syftet. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av postoperativ smärtskattning : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andrea Andersson; Anna Tanasa; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; Patient experiences; Person-centered care; Postoperative pain; Patientens upplevelser; Personcentrerad vård; Postoperativ smärta; Smärtskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund   Akut nociceptiv smärta är en naturlig konsekvens av ett kirurgiskt ingrepp, däremot upplever upp till 70 procent av patienter svår till outhärdlig smärta i det postoperativa skedet. Den nya definitionen av smärta betonar smärtupplevelsens subjektiva karaktär, varpå det personcentrerade förhållningssättet är starkt indicerat. LÄS MER

 5. 5. Teamarbetets betydelse för patientsäkerhet vid hjärtstopp : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Seve; Frida Vallström; [2023]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Cardiopulmonary resuscitation; Teamwork; Patient Safety; Hjärtstopp; Resuscitering; Teamarbete; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst. Varje år drabbas cirka 6000 personer utanför sjukhus och 2500 personer på sjukhus. Behandling av patienter med hjärtstopp sker ofta under press där tid, omhändertagande och interventioner har betydelse för utfallet. LÄS MER