Sökning: "communicative acts"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden communicative acts.

 1. 1. Being polite : An experimental study of request strategies in Swedish EFL classes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Christopher Ekelund; [2019]
  Nyckelord :Pragmatics; Politeness theory; Face threatening acts; Swedish upper-secondary school; Requests;

  Sammanfattning : In a world which continuously becomes more globalised, the need to adapt one's language depending on context becomes increasingly important. This is acknowledged in the Swedish syllabus for the upper-secondary school, which emphasises communicative competence and the need to adapt to situation and hearer. LÄS MER

 2. 2. The communicative power of Agenda 2030 - A qualitative text analysis on how the SDGs function as aspirational CSR talk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Kajsa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Aspirational talk; speech act theory; corporate social responsibility; CSR communication; CCO; sustainable development goals; Social Sciences;

  Sammanfattning : Conventional research on CSR communication takes on a managerial approach. This approach view CSR action as more important than CSR communication, and therefore risks losing valuable insights in the potential of CSR communication. A new line of communication scholars claim that CSR is essentially aspirational talk, and that speech is also action. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande intern kommunikation med Lean kommunikation och kommunikativt ledarskap : Modell för Lean kommunikation för att stärka och medvetet arbeta med värdeskapande intern kommunikation i Leanbaserade verksamheter,

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sabina Lindell; Marlene Eldsand; [2019]
  Nyckelord :Lean communication; Communicative leadership; Success factors; Value-adding; Public sector; Internal communication; Lean kommunikation; Kommunikativt ledarskap; Framgångsfaktorer; Värdeskapande; Offentlig sektor; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med    studien var att undersöka hur Leanbaserade/Leaninspirerade verksamheter i    svensk offentlig sektor arbetar för att åstadkomma värdeskapande intern    kommunikation. Utgångspunkten var att dagens demografiska utveckling    parallellt med effektiviseringskrav innebär utmaningar för kommuner att    säkra välfärd och kundnöjdhet samt att detta arbete behöver börja internt    gentemot medarbetarna för att ge effekt utåt till kunderna. LÄS MER

 4. 4. Att kunna lära eller inte, i en stagnerande miljö där tiden rinner mot sitt slut : En kvalitativ studie om undersköterskors upplevelser av hinder och möjligheter för lärande i dess dagliga arbete inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Fladvad; Sofia Nordin; [2018]
  Nyckelord :learning at work; activity theory; assisting nurses; barriers; supporting functions;

  Sammanfattning : This study aims to create an understanding of how assisting nurses within the Elderly care perceive their fundamental conditions for learning during their job execution. More specifically the ambition of the study is, based upon the activity theorys´ stance, to reveal further knowledge of how these employees perceive their opportunities and barriers for learning in their everyday work. LÄS MER

 5. 5. EU:s identitet : en konstruktivistisk analys av Europaparlamentets debatter avseende EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nicole Delay; [2018]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; identitet; sanktioner; restriktiva åtgärder; konstruktivism; Ryssland; normer; normativ; European Union; identity; sanctions; restrictive measures; Constructivism; Russia; norms; normative; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Europaparlamentets debatter gällande EU:s restriktiva åtgärder mot Ryssland med anledning av krisen i Ukraina. De restriktiva åtgärderna utvärderas inte i sig självt, utan studien tar avstamp resonemangen kring sanktioner för att undersöka hur EU skapar sin internationella identitet. LÄS MER