Sökning: "community health nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden community health nursing.

 1. 1. Patienters upplevelse av vårdmiljön : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Carolina Hessel Bjurgren; Jennie Söderling; [2023]
  Nyckelord :Health facility environment; Patient; Experience; Vårdmiljö; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdmiljön har beskrivits ända sedan Florence Nightingales dagar. Sjukhusens utformning har följt samhällets utveckling och medicinska framsteg. Forskning om vårdmiljön började på allvar på 1980-talet. Forskning bedrivs både om patienters upplevelse och på hur arkitektur och design kan påverka läkning och återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Nursing intervention among patients with hypertension to improved medication adherence

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Xie Qi; Chunguang Zhao; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background :Hypertension is a public health problem in many countries.Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide, with hypertensionbeing a major influencing factor. The prevalence increases with increasing age. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelser av ensamhet i ordinärt boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maria Tadic; Daniela Orfanidou; [2023]
  Nyckelord :Ensamhet; litteraturstudie; ordinärt boende; upplevelser; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige bort allt fler äldre gärna hemma och i många fall ensamma. Det kan leda till olika typer av ensamhet såsom social, emotionell och existentiell ensamhet. De äldre som lider av sin ensamhet innehar högre risk att drabbas av allvarliga, kostsamma följdsjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Robotdjurens plats i vardagen hos personer med kognitiv sjukdom : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Arne; Lasse Simensen; [2022]
  Nyckelord :Robotics; dementia; nursing homes; person-centered care; community health nursing; Elektroniska terapidjur; kognitiv sjukdom; äldreboende; personcentrerad vård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet äldre personer ökar vilket kräver anpassning av hälso- och sjukvården. Robotdjur är elektroniska gosedjur som är utvecklade för att likna sällskapsdjur och används som en omvårdnadsåtgärd hos äldre personer med kognitiv sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att utföra omvårdnad relaterat till patienter med Covid-19 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Belinda Mogren Amanda Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; fear; nurses; nursing; workload.; Arbetsbelastning; Covid-19; omvårdnad; rädsla; sjuksköterskor; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under våren 2020 förklarade World Health Organization att världen befann sig i en pandemi. Stort inflöde av patienter och nya hygienrutiner så som skyddsutrustning inom hälso- och sjukvården förändrade allmänsjuksköterskors arbetsförhållande. LÄS MER